Loading...

Odvodové prázdniny sa predĺžili o tri roky

Únia futbalových profesionálov informuje svojich členov o nasledujúcich dvoch dôležitých skutočnostiach.

Dňa 4.12.2018 poslanci NR SR schválili zákon, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa predlžujú odvodové prázdniny pre profesionálnych športovcov na účely platenia sociálneho poistenia o ďalšie tri roky do 31. 12. 2021.

ÚFP taktiež upozorňuje všetkých členov na §102, ods. 4 zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Športové kluby, v ktorých športovci do 31. decembra 2015 vykonávajú šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, upravia svoje zmluvné vzťahy so športovcami v súlade s týmto zákonom do 31. decembra 2018. Po uplynutí tejto lehoty sa zmluva medzi športovcom a športovým klubom vykonávajúcim šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, bude považovať za zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa tohto zákona.“

Inými slovami, ak má niektorý člen ÚFP uzavretú ešte „starú“ zmluvu spred účinnosti zákona o športe, teda do 31.12.2015 ako samostatne zárobkovo činná osoba, táto zmluva sa od Nového roka považuje za zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa zákona o športe. Okrem iného klub bude povinný odvádzať preddavky na daň z príjmov fyzických osôb.

Partneri ÚFP