Loading...

Orgány ÚFP

PREZIDENT - Ján Mucha

Vystupuje a koná navonok v mene ÚFP. Rozhoduje o nakladaní s finančnými a materiálnymi prostriedkami. Zvoláva a vedie valné zhromaždenie. Volebné obdobie sú štyri roky. president@ufp.sk

VICEPREZIDENT - Martin Dobrotka

Vystupuje a koná navonok v mene ÚFP. Zastupuje prezidenta v čase jeho neprítomnosti.

HOSPODÁR - Blažej Vaščák

Vedie finančnú agendu ÚFP. Volí a odvoláva ho valné zhromaždenie. Volebné obdobie sú dva roky.

SEKRETÁR - Branislav Bolech

PREDSEDNÍCTVO - Martin Mikovič, Miroslav Viazanko, Martin Krnáč, Viktória Čeriová

Výkonný orgán ÚFP - sedem členov: prezident, viceprezident, hospodár, štyria členovia. Volí ho a odvoláva valné zhromaždenie. Členom môže byť každý člen ÚFP. Schádza sa min. jedenkrát za tri mesiace. Volebné obdobie je dva roky.

DOZORNÁ RADA - Pavol Farkaš, Dominik Greif, Frederika Pajonková

Kontrolný orgán ÚFP. Kontroluje činnosť predsedníctva a podáva návrhy na činnosť ÚFP. Kontroluje hospodára. Volí ho a odvoláva valné zhromaždenie. Členom môže byť každý člen ÚFP, okrem člena predsedníctva. Dozorná rada sa môže zúčastňovať zasadnutia predsedníctva. Volebné obdobie je dva roky.

O nás

ZÁKLADNÝMI CIEĽMI ČINNOSTI ÚFP SÚ:

(a) byť stavovskou organizáciou profesionálnych futbalistov s uzatvorenou profesionálnou zmluvou, uznanou Slovenským futbalovým zväzom,

(b) byť partnerom Únii ligových klubov, Asociácii rozhodcov, ako aj iných obdobných profesných organizácií a združení a to najmä podieľaním sa formou návrhov, pripomienok a oponentúr na formovaní legislatívneho a regulatórneho rámca tak, aby sa vytvorilo priaznivé prostredie pre rozvoj futbalu na Slovensku,

(c) zabezpečiť pre členov komplexnú podporu, poradenstvo a zastupovanie,

(d) vzdelávať členov prostredníctvom seminárov a školení, publikačnej činnosti a iných aktivít,

(e) stať sa riadnym členom svetovej hráčskej únie FIFPro a v rámci nej otvárať možnosti pre skvalitnenie úrovne futbalového povedomia na Slovensku a jeho vnímania v zahraničí,

(f) podporovať a napomáhať aktivitám svojich členov.

Registrácia

CHCETE SA STAŤ ČLENOM ÚFP?

Ak máte uzavretú profesionálnu zmluvu s futbalovým klubom, stačí si už len stiahnuť, vyplniť a odoslať podpísanú prihlášku, ktorej súčasťou jej aj súhlas so spracovaním osobných údajov, mailom na info@ufp.sk alebo poštou na našu adresu.

Jej odoslaním potvrdzujete, že ste sa oboznámili so Stanovami ÚFP, súhlasíte s nimi a máte záujem stať sa naším členom.

Riadnym členom ÚFP sa stávate po zaplatení členského príspevku.

Číslo účtu ÚFP: SK2709000000005112386457

Časté otázky

1. ZÁVISÍ PLATNOSŤ ZMLUVY OD ZRANENIA? 2. ZÁVISÍ PLATNOSŤ ZMLUVY OD VÝKONOV? 3. OPRÁVNENÝ DÔVOD NA UKONČENIE ZMLUVY A NEVYPLATENÁ ZMLUVNÁ ODMENA 4. NARIADENIE INDIVIDUÁLNEHO TRÉNINGU 5. SÚ JEDNOSTRANNÉ OPCIE NA PREDĹŽENIE ZMLUVY PLATNÉ? 6. PLATNOSŤ DLHODOBÝCH KONTRAKTOV S MLADÝMI HRÁČMI 7. KOMPENZÁCIA ZA VÝCHOVU HRÁČA (VÝCHOVNÉ) 8. V AKOM VEKU MÔŽU MLADÍ HRÁČI PRESTÚPIŤ DO ZAHRANIČIA? 9. SKONČÍ SA PLATNOSŤ ZMLUVY V PRÍPADE, ŽE HRÁČOVI NEBUDÚ UDELENÉ VÍZA ALEBO PRACOVNÉ POVOLENIE? 10. PLATIA DOPINGOVÉ PRAVIDLÁ WADA AJ PRE FUTBALISTOV? 11. PLATIA PRAVIDLÁ WADA O HLÁSENÍ MIESTA POBYTU AJ VO FUTBALE? 12. JE NÁRODNÁ KOMORA PRE RIEŠENIE SPOROV OPRÁVNENÁ ROZHODOVAŤ VO VŠETKÝCH SPOROCH TÝKAJÚCICH SA FUTBALU V MEDZINÁRODNÝCH ZMLUVÁCH? 13. JE KOMORA PRE RIEŠENIE SPOROV FIFA OPRÁVNENÁ ROZHODOVAŤ VO VŠETKÝCH MEDZINÁRODNÝCH SPOROCH TÝKAJÚCICH SA FUTBALU?

ÚFP na Instagrame

Partneri ÚFP