Ufp.sk

o nás

ZÁKLADNÝMI CIEĽMI ČINNOSTI ÚFP SÚ:

(a) byť stavovskou organizáciou profesionálnych futbalistov s uzatvorenou profesionálnou zmluvou, uznanou Slovenským futbalovým zväzom,

(b) rešpektovať Slovenský futbalový zväz a jeho stanovy, rozhodnutia a nariadenia jeho orgánov, rešpektovať ich právomoc a kompetencie, prostredníctvom nich riešiť spory, rešpektovať zákon o športe, rešpektovať Komoru pre riešenie sporov SFZ a Športový rozhodcovský súd v Lausanne a ich rozhodnutia, rešpektovať pravidlá futbalu, ďalšie predpisy FIFA, ako aj nariadenia a rozhodnutia orgánov FIFA, Stanovy a rozhodnutia orgánov UEFA, Stanovy Únie futbalových profesionálov

(c) byť partnerom Únii ligových klubov, Asociácii rozhodcov, ako aj iných obdobných profesných organizácií a združení a to najmä podieľaním sa formou návrhov, pripomienok a oponentúr na formovaní legislatívneho a regulatórneho rámca tak, aby sa vytvorilo priaznivé prostredie pre rozvoj futbalu na Slovensku,

(d) zabezpečiť pre členov komplexnú podporu, poradenstvo a zastupovanie,

(e) vzdelávať členov prostredníctvom seminárov a školení, publikačnej činnosti a iných aktivít,

(f) stať sa riadnym členom svetovej hráčskej únie FIFPro a v rámci nej otvárať možnosti pre skvalitnenie úrovne futbalového povedomia na Slovensku a jeho vnímania v zahraničí,

(g) podporovať a napomáhať aktivitám svojich členov.

orgány úfp

Prezident

vystupuje a koná navonok v mene ÚFP rozhoduje o nakladaní s finančnými a materiálnymi prostriedkami zvoláva a vedie valné zhromaždenie volebné obdobie sú štyri roky president@ufp.sk

Viceprezident

vystupuje a koná navonok v mene ÚFP zastupuje prezidenta v čase jeho neprítomnosti

Hospodár

vedie finančnú agendu ÚFP volí a odvoláva ho valné zhromaždenie volebné obdobie sú dva roky

Predsedníctvo

výkonný orgán ÚFP sedem členov: prezident, viceprezident, hospodár, štyria členovia volí ho a odvoláva valné zhromaždenie členom môže byť každý člen ÚFP schádza sa min. jedenkrát za tri mesiace volebné obdobie je dva roky

Predsedníctvo

výkonný orgán ÚFP sedem členov: prezident, viceprezident, hospodár, štyria členovia volí ho a odvoláva valné zhromaždenie členom môže byť každý člen ÚFP schádza sa min. jedenkrát za tri mesiace volebné obdobie je dva roky

Predsedníctvo

výkonný orgán ÚFP sedem členov: prezident, viceprezident, hospodár, štyria členovia volí ho a odvoláva valné zhromaždenie členom môže byť každý člen ÚFP schádza sa min. jedenkrát za tri mesiace volebné obdobie je dva roky

Predsedníctvo

výkonný orgán ÚFP sedem členov: prezident, viceprezident, hospodár, štyria členovia volí ho a odvoláva valné zhromaždenie členom môže byť každý člen ÚFP schádza sa min. jedenkrát za tri mesiace volebné obdobie je dva roky

Dozorná rada

kontrolný orgán ÚFP kontroluje činnosť predsedníctva a podáva návrhy na činnosť ÚFP kontroluje hospodára volí ho a odvoláva valné zhromaždenie členom môže byť každý člen ÚFP okrem člena predsedníctva dozorná rada sa môže zúčastňovať zasadnutia predsedníctva volebné obdobie je dva roky

Dozorná rada

kontrolný orgán ÚFP kontroluje činnosť predsedníctva a podáva návrhy na činnosť ÚFP kontroluje hospodára volí ho a odvoláva valné zhromaždenie členom môže byť každý člen ÚFP okrem člena predsedníctva dozorná rada sa môže zúčastňovať zasadnutia predsedníctva volebné obdobie je dva roky

Dozorná rada

kontrolný orgán ÚFP kontroluje činnosť predsedníctva a podáva návrhy na činnosť ÚFP kontroluje hospodára volí ho a odvoláva valné zhromaždenie členom môže byť každý člen ÚFP okrem člena predsedníctva dozorná rada sa môže zúčastňovať zasadnutia predsedníctva volebné obdobie je dva roky

orgány úfp

Prezident

vystupuje a koná navonok v mene ÚFP rozhoduje o nakladaní s finančnými a materiálnymi prostriedkami zvoláva a vedie valné zhromaždenie volebné obdobie sú štyri roky president@ufp.sk

Vice-prezident

vystupuje a koná navonok v mene ÚFP zastupuje prezidenta v čase jeho neprítomnosti

Hospodár

vedie finančnú agendu ÚFP volí a odvoláva ho valné zhromaždenie volebné obdobie sú dva roky

Predsedníctvo

výkonný orgán ÚFP sedem členov: prezident, viceprezident, hospodár, štyria členovia volí ho a odvoláva valné zhromaždenie členom môže byť každý člen ÚFP schádza sa min. jedenkrát za tri mesiace volebné obdobie je dva roky

Predsedníctvo

výkonný orgán ÚFP sedem členov: prezident, viceprezident, hospodár, štyria členovia volí ho a odvoláva valné zhromaždenie členom môže byť každý člen ÚFP schádza sa min. jedenkrát za tri mesiace volebné obdobie je dva roky

Predsedníctvo

výkonný orgán ÚFP sedem členov: prezident, viceprezident, hospodár, štyria členovia volí ho a odvoláva valné zhromaždenie členom môže byť každý člen ÚFP schádza sa min. jedenkrát za tri mesiace volebné obdobie je dva roky

Predsedníctvo

výkonný orgán ÚFP sedem členov: prezident, viceprezident, hospodár, štyria členovia volí ho a odvoláva valné zhromaždenie členom môže byť každý člen ÚFP schádza sa min. jedenkrát za tri mesiace volebné obdobie je dva roky

Dozorná rada

kontrolný orgán ÚFP kontroluje činnosť predsedníctva a podáva návrhy na činnosť ÚFP kontroluje hospodára volí ho a odvoláva valné zhromaždenie členom môže byť každý člen ÚFP okrem člena predsedníctva dozorná rada sa môže zúčastňovať zasadnutia predsedníctva volebné obdobie je dva roky

Dozorná rada

kontrolný orgán ÚFP kontroluje činnosť predsedníctva a podáva návrhy na činnosť ÚFP kontroluje hospodára volí ho a odvoláva valné zhromaždenie členom môže byť každý člen ÚFP okrem člena predsedníctva dozorná rada sa môže zúčastňovať zasadnutia predsedníctva volebné obdobie je dva roky

Dozorná rada

kontrolný orgán ÚFP kontroluje činnosť predsedníctva a podáva návrhy na činnosť ÚFP kontroluje hospodára volí ho a odvoláva valné zhromaždenie členom môže byť každý člen ÚFP okrem člena predsedníctva dozorná rada sa môže zúčastňovať zasadnutia predsedníctva volebné obdobie je dva roky

orgány úfp

Prezident

vystupuje a koná navonok v mene ÚFP rozhoduje o nakladaní s finančnými a materiálnymi prostriedkami zvoláva a vedie valné zhromaždenie volebné obdobie sú štyri roky president@ufp.sk

Vice-prezident

vystupuje a koná navonok v mene ÚFP zastupuje prezidenta v čase jeho neprítomnosti

Hospodár

vedie finančnú agendu ÚFP volí a odvoláva ho valné zhromaždenie volebné obdobie sú dva roky

Predsedníctvo

výkonný orgán ÚFP sedem členov: prezident, viceprezident, hospodár, štyria členovia volí ho a odvoláva valné zhromaždenie členom môže byť každý člen ÚFP schádza sa min. jedenkrát za tri mesiace volebné obdobie je dva roky

Predsedníctvo

výkonný orgán ÚFP sedem členov: prezident, viceprezident, hospodár, štyria členovia volí ho a odvoláva valné zhromaždenie členom môže byť každý člen ÚFP schádza sa min. jedenkrát za tri mesiace volebné obdobie je dva roky

Predsedníctvo

výkonný orgán ÚFP sedem členov: prezident, viceprezident, hospodár, štyria členovia volí ho a odvoláva valné zhromaždenie členom môže byť každý člen ÚFP schádza sa min. jedenkrát za tri mesiace volebné obdobie je dva roky

Predsedníctvo

výkonný orgán ÚFP sedem členov: prezident, viceprezident, hospodár, štyria členovia volí ho a odvoláva valné zhromaždenie členom môže byť každý člen ÚFP schádza sa min. jedenkrát za tri mesiace volebné obdobie je dva roky

Dozorná rada

kontrolný orgán ÚFP kontroluje činnosť predsedníctva a podáva návrhy na činnosť ÚFP kontroluje hospodára volí ho a odvoláva valné zhromaždenie členom môže byť každý člen ÚFP okrem člena predsedníctva dozorná rada sa môže zúčastňovať zasadnutia predsedníctva volebné obdobie je dva roky

Dozorná rada

kontrolný orgán ÚFP kontroluje činnosť predsedníctva a podáva návrhy na činnosť ÚFP kontroluje hospodára volí ho a odvoláva valné zhromaždenie členom môže byť každý člen ÚFP okrem člena predsedníctva dozorná rada sa môže zúčastňovať zasadnutia predsedníctva volebné obdobie je dva roky

Dozorná rada

kontrolný orgán ÚFP kontroluje činnosť predsedníctva a podáva návrhy na činnosť ÚFP kontroluje hospodára volí ho a odvoláva valné zhromaždenie členom môže byť každý člen ÚFP okrem člena predsedníctva dozorná rada sa môže zúčastňovať zasadnutia predsedníctva volebné obdobie je dva roky

registrácia

CHCETE SA STAŤ ČLENOM ÚFP?

Ak máte uzavretú profesionálnu zmluvu s futbalovým klubom, stačí si už len stiahnuť, vyplniť a odoslať podpísanú prihlášku, ktorej súčasťou jej aj súhlas so spracovaním osobných údajov, mailom na info@ufp.sk alebo poštou na našu adresu.

Jej odoslaním potvrdzujete, že ste sa oboznámili so Stanovami ÚFP, súhlasíte s nimi a máte záujem stať sa naším členom.

Riadnym členom ÚFP sa stávate po zaplatení členského príspevku.

Číslo účtu ÚFP: SK2709000000005112386457

V Slovenčine

Prihláška pre hráčov do 23 rokov (vrátane)

Prihláška pre hráčov nad 23 rokov

In English

Application form for players up to the age of 23 (inclusive)

Application form for players over 23

časté otázky

1. ZÁVISÍ PLATNOSŤ ZMLUVY OD ZRANENIA?

Sú nasledovné ustanovenia platné?

• Hráč je zranený. V zmluve je nasledovné ustanovenie: Klub môže v prípade, že sa hráč zraní, zmluvu okamžite ukončiť.
• Hráč podpíše zmluvu, ktorá obsahuje nasledovné ustanovenie: Ak hráč neprejde zdravotnými testami klubu, zmluva sa stane neplatnou.

Odpoveď:

Jedným z princípov Pravidiel FIFA je zmluvná stabilita. V článku 18.4 Pravidiel FIFA je výslovne uvedené, že takéto ustanovenia sú neplatné.

2. ZÁVISÍ PLATNOSŤ ZMLUVY OD VÝKONOV?

Je nasledovné ustanovenie platné?

• Hráč podpíše zmluvu, ktorá obsahuje nasledovné ustanovenie: Ak tréner vyhodnotí výkony hráča za nedostatočné, klub má právo ukončiť zmluvu bez ďalšej finančnej kompenzácie.

Odpoveď:

Podľa ustálenej judikatúry Komory pre riešenie sporov FIFA a princípu zmluvnej stability, platnosť zmluvy nemôže závisieť od výkonov hráča. Ide totiž o subjektívne kritérium, ktoré môže byť ľahko zneužité. Takéto ustanovenie preto nie je platné.

3. OPRÁVNENÝ DÔVOD NA UKONČENIE ZMLUVY A NEVYPLATENÁ ZMLUVNÁ ODMENA

• Klub päť mesiacov nevyplatil hráčovi zmluvnú odmenu. Má hráč právo ukončiť zmluvu?

Odpoveď:

Hráč má oprávnený dôvod ukončiť zmluvu. Podľa ustálenej judikatúry Komory pre riešenie sporov FIFA, ako aj podľa zákona o športe má hráč právo ukončiť zmluvu v prípade, že mu tri mesiace nebola vyplatená zmluvná odmena. Za určitých okolností má toto právo už po nevyplatení zmluvnej odmeny za dva mesiace. Pred ukončením zmluvy musí hráč písomne prostredníctvom doporučenej pošty vyzvať klub na uhradenie zmluvnej odmeny a poskytnúť klubu dodatočnú lehotu na splnenie záväzku v dĺžke najmenej desať dní.

4. NARIADENIE INDIVIDUÁLNEHO TRÉNINGU

• Klub prostredníctvom trénera alebo športového riaditeľa počas trvania zmluvy oznámi hráčovi, že ďalej nepočíta s jeho službami a môže si hľadať nový klub. Hráča vyradia z mužstva, nariadi mu individuálny tréning a nemôže sa zúčastňovať žiadnych tímových aktivít, ani v rezervnom mužstve. Je takýto postup zo strany klubu porušením zmluvy?

Odpoveď:

Medzi základné práva hráča popri práve na poskytovanie základnej odmeny riadne a včas patrí aj právo zúčastňovať sa tímových aktivít, trénovať s mužstvom a uchádzať sa o miesto v zostave mužstva.

Nariadiť individuálny tréning je možné len vo výnimočných prípadoch (napr. pokles kondície oproti kondícii spoluhráčov na základe merateľných kritérií; pokles indexu svalovej hmoty; rekonvalescencia a postupné zaťažovanie po zranení, a pod.) a vždy musí byť časovo ohraničené a sledovať stanovený cieľ, ktorým je návrat do takej fyzickej pripravenosti hráča, ktorá umožňuje jeho opätovné zaradenie do tímových aktivít, tréningovej a hernej činnosti mužstva.

Účelové a permanentné alebo dočasné vyradenie počas dôležitého obdobia prípravy mužstva je porušením zmluvy, ktoré po splnení dodatočných podmienok predstavuje oprávnený dôvod hráča na ukončenie zmluvy a nárok hráča na kompenzáciu za porušenie zmluvy.

5. SÚ JEDNOSTRANNÉ OPCIE NA PREDĹŽENIE ZMLUVY PLATNÉ?

• Zmluva obsahuje nasledovné ustanovenie: Trvanie zmluvy je jeden rok. Zmluva sa automaticky predĺži o ďalší rok, pokiaľ klub dva mesiace pred skončením platnosti zmluvy neoznámi hráčovi, že zmluva nebude predĺžená. Ak sa zmluva predĺži, zmluvná odmena sa automaticky navýši o 10 percent. Existujú rôzne typy jednostranných opcií.

Odpoveď:

Takéto ustanovenia nie sú platné. Podľa prípadu Bueno Rodriguez a prípadu Almiron sa Športový Arbitrážny Súd (CAS) a Komora pre riešenie sporov FIFA (DRC) rozhodli, že jednostranná opcia zo strany klubu nie je v súlade s princípom zmluvnej stability. Avšak za špeciálnych okolností v konkrétnom prípade môže byť rozhodnuté inak.

6. PLATNOSŤ DLHODOBÝCH KONTRAKTOV S MLADÝMI HRÁČMI

• Hráč vo veku 17 rokov podpísal zmluvu na päť rokov. Po troch rokoch podpísal hráč zmluvu s novým klubom. V Pravidlách FIFA je ustanovené, že s hráčmi mladšími ako 18 rokov môže byť zmluva uzatvorená maximálne na tri roky. Aké sú následky ustanovenia o päťročnej dĺžke trvania zmluvy v tomto prípade?

Odpoveď:

Zmluva na päť rokov podpísaná s hráčom mladším ako 18 rokov nie je v súlade s pravidlami FIFA a SFZ. Platnosť zmluvy sa automaticky skráti na tri roky a zanikne ich uplynutím. V tomto prípade nemusí nový klub ani hráč platiť žiadnu kompenzáciu.

7. KOMPENZÁCIA ZA VÝCHOVU HRÁČA (VÝCHOVNÉ)

• Hráč vo Francúzsku trénoval a vzdelával sa v profesionálnom klube. Kolektívna zmluva ustanovuje, že hráč je povinný podpísať zmluvu so svojim klubom, ak mu bola ponúknutá. Tento hráč však zmluvu nepodpísal a rozhodol sa odísť do zahraničného klubu. Jeho materský klub žiada o vyplatenie kompenzácie za porušenie zmluvy. Je hráčov nový klub povinný zaplatiť kompenzáciu?

Odpoveď:

Európsky súdny dvor rozhodol, že hráč nemôže byť nútený zostať v klube, ktorý ho trénoval a vzdelával, ak s ním nemá podpísanú zmluvu. Tréningová kompenzácia za tréning a vzdelávanie hráča musí byť férová a zodpovedať reálnej škode, ktorú materský klub utrpel. Tá zodpovedá nákladom na tréning a vzdelávanie. Pravidlá FIFA obsahujú ustanovenia o tréningovej kompenzácii. Tento systém vyhovuje požiadavkám EÚ.

8. V AKOM VEKU MÔŽU MLADÍ HRÁČI PRESTÚPIŤ DO ZAHRANIČIA?

• Hráč vo veku 14 rokov pôsobí v rodnej krajine, ale dostal ponuku na pôsobenie v zahraničí. Klub zabezpečil pracovnú pozíciu pre jeho matku. Hráč podpísal zmluvu, avšak národný futbalový zväz odmietol vydať potvrdenie o prestupe (ITC). Bolo konanie národného futbalového zväzu správne ak nevydalo potvrdenie o prestupe (ITC)?

Odpoveď:

V Pravidlách FIFA sú uvedené špeciálne ustanovenia, ktoré majú zabrániť odchodom hráčov do zahraničia v príliš nízkom veku. Existujú iba tri výnimky:
(i) mladí hráči môžu prestúpiť do zahraničia v prípade, že ich rodičia sa presťahovali do zahraničia z iného dôvodu ako je prestup mladého hráča;
(ii) hráč žije 50 alebo menej kilometrov od hraníc krajiny, kde chce hrať a jeho nový klub sa tiež nachádza do 50 kilometrov od hraníc;
(iii) táto výnimka sa vzťahuje iba na hráčov z EÚ vo veku 16 – 18 rokov. Kluby s nimi môžu podpisovať zmluvy v prípade, že im zabezpečia vhodné ubytovanie, tréningové podmienky a akademické vzdelávanie.

V tomto prípade nešlo ani o jednu z týchto troch výnimiek, preto národný futbalový zväz konal správne, keď prestup neumožnil.

9. SKONČÍ SA PLATNOSŤ ZMLUVY V PRÍPADE, ŽE HRÁČOVI NEBUDÚ UDELENÉ VÍZA ALEBO PRACOVNÉ POVOLENIE?

Odpoveď:

Podľa Pravidiel FIFA sa platnosť zmluvy nekončí v prípade, že hráčovi neboli udelené víza alebo pracovné povolenie. Tieto povolenia nemajú vplyv na platnosť zmluvy.

10. PLATIA DOPINGOVÉ PRAVIDLÁ WADA AJ PRE FUTBALISTOV?

Odpoveď:

Doping je v športe zakázaný, platí to aj pre futbal. V každej krajine musia národná antidopingová inštitúcia a národný futbalový zväz uplatňovať pravidlá WADA.

11. PLATIA PRAVIDLÁ WADA O HLÁSENÍ MIESTA POBYTU AJ VO FUTBALE?

Odpoveď:

Pravidlo o hlásení miesta pobytu platí pre všetkých vrcholových športovcov v elitnej kategórii. Hráči musia oznamovať svoje aktivity 24 hodín denne 7 dní v týždni, ako aj ich dostupnosť pre podstúpenie dopingového testu aj doma. V profesionálnom futbale sa FIFPro a jeho členovia prihovárajú za neuplatňovanie týchto prísnych pravidiel, keďže v kolektívnych športoch môžu hráči absolvovať testy vo svojich kluboch. Okrem toho podľa štatistík FIFA, doping vo futbale takmer neexistuje. Pri pozitívnych testoch ide takmer vo všetkých prípadoch o zistenie užitia ľahkých „party“ drog a nie zakázaných látok na zvyšovanie výkonnosti.

12. JE NÁRODNÁ KOMORA PRE RIEŠENIE SPOROV OPRÁVNENÁ ROZHODOVAŤ VO VŠETKÝCH SPOROCH TÝKAJÚCICH SA FUTBALU V MEDZINÁRODNÝCH ZMLUVÁCH?

Sú nasledovné ustanovenia platné?

• Hráč je zranený. V zmluve je nasledovné ustanovenie: Klub môže v prípade, že sa hráč zraní, zmluvu okamžite ukončiť.
• Hráč podpíše zmluvu, ktorá obsahuje nasledovné ustanovenie: Ak hráč neprejde zdravotnými testami klubu, zmluva sa stane neplatnou.

Odpoveď:

Jedným z princípov Pravidiel FIFA je zmluvná stabilita. V článku 18.4 Pravidiel FIFA je výslovne uvedené, že takéto ustanovenia sú neplatné.

13. JE KOMORA PRE RIEŠENIE SPOROV FIFA OPRÁVNENÁ ROZHODOVAŤ VO VŠETKÝCH MEDZINÁRODNÝCH SPOROCH TÝKAJÚCICH SA FUTBALU?

Odpoveď:

Komora pre riešenie sporov FIFA nemá právomoc rozhodovať vo všetkých futbalových záležitostiach, môže rozhodovať iba v prípadoch s medzinárodným prvkom. To môže byť v niektorých prípadoch ťažko identifikovateľné. Navyše Komora pre riešenie sporov FIFA nemá právomoc rozhodovať v prípadoch, v ktorých sa sporné strany môžu obrátiť na národnú komoru pre riešenie sporov a v prípadoch, v ktorých nedošlo k medzinárodnému prestupu

Close Menu