Loading...

Orgány ÚFP

PREZIDENT - Ján Mucha

Vystupuje a koná navonok v mene ÚFP. Rozhoduje o nakladaní s finančnými a materiálnymi prostriedkami. Zvoláva a vedie valné zhromaždenie. Volebné obdobie sú štyri roky. president@ufp.sk

VICEPREZIDENT - Ľubomír Michalík

Vystupuje a koná navonok v mene ÚFP. Zastupuje prezidenta v čase jeho neprítomnosti.

HOSPODÁR - Blažej Vaščák

Vedie finančnú agendu ÚFP. Volí a odvoláva ho valné zhromaždenie. Volebné obdobie sú dva roky.

SEKRETÁR - Branislav Bolech

PREDSEDNÍCTVO - Dominik Greif, Pavol Farkaš, Martin Krnáč, Viktória Čeriová

Výkonný orgán ÚFP - sedem členov: prezident, viceprezident, hospodár, štyria členovia. Volí ho a odvoláva valné zhromaždenie. Členom môže byť každý člen ÚFP. Schádza sa min. jedenkrát za tri mesiace. Volebné obdobie je dva roky.

DOZORNÁ RADA - Miroslav Viazanko, Martin Dobrotka, Frederika Pajonková

Kontrolný orgán ÚFP. Kontroluje činnosť predsedníctva a podáva návrhy na činnosť ÚFP. Kontroluje hospodára. Volí ho a odvoláva valné zhromaždenie. Členom môže byť každý člen ÚFP, okrem člena predsedníctva. Dozorná rada sa môže zúčastňovať zasadnutia predsedníctva. Volebné obdobie je dva roky.

O nás

ZÁKLADNÝMI CIEĽMI ČINNOSTI ÚFP SÚ:

(a) byť stavovskou organizáciou profesionálnych futbalistov s uzatvorenou profesionálnou zmluvou, uznanou Slovenským futbalovým zväzom,

(b) byť partnerom Únii ligových klubov, Asociácii rozhodcov, ako aj iných obdobných profesných organizácií a združení a to najmä podieľaním sa formou návrhov, pripomienok a oponentúr na formovaní legislatívneho a regulatórneho rámca tak, aby sa vytvorilo priaznivé prostredie pre rozvoj futbalu na Slovensku,

(c) zabezpečiť pre členov komplexnú podporu, poradenstvo a zastupovanie,

(d) vzdelávať členov prostredníctvom seminárov a školení, publikačnej činnosti a iných aktivít,

(e) stať sa riadnym členom svetovej hráčskej únie FIFPro a v rámci nej otvárať možnosti pre skvalitnenie úrovne futbalového povedomia na Slovensku a jeho vnímania v zahraničí,

(f) podporovať a napomáhať aktivitám svojich členov.

Registrácia

CHCETE SA STAŤ ČLENOM ÚFP?

Ak máte uzavretú profesionálnu zmluvu s futbalovým klubom, stačí si už len stiahnuť, vyplniť a odoslať podpísanú prihlášku, ktorej súčasťou jej aj súhlas so spracovaním osobných údajov, mailom na info@ufp.sk alebo poštou na našu adresu.

Jej odoslaním potvrdzujete, že ste sa oboznámili so Stanovami ÚFP, súhlasíte s nimi a máte záujem stať sa naším členom.

Riadnym členom ÚFP sa stávate po zaplatení členského príspevku.

Číslo účtu ÚFP: SK2709000000005112386457


PRIHLÁŠKY / APPLICATIONS

Prihláška pre hráčov do 23 rokov (vrátane) Vyplniť

Prihláška pre hráčov nad 23 rokov Vyplniť

Application form for players up to the age of 23 (inclusive) Apply

Application form for players over 23 Apply

Časté otázky

1. ZÁVISÍ PLATNOSŤ ZMLUVY OD ZRANENIA? 2. ZÁVISÍ PLATNOSŤ ZMLUVY OD VÝKONOV? 3. OPRÁVNENÝ DÔVOD NA UKONČENIE ZMLUVY A NEVYPLATENÁ ZMLUVNÁ ODMENA 4. NARIADENIE INDIVIDUÁLNEHO TRÉNINGU 5. SÚ JEDNOSTRANNÉ OPCIE NA PREDĹŽENIE ZMLUVY PLATNÉ? 6. PLATNOSŤ DLHODOBÝCH KONTRAKTOV S MLADÝMI HRÁČMI 7. KOMPENZÁCIA ZA VÝCHOVU HRÁČA (VÝCHOVNÉ) 8. V AKOM VEKU MÔŽU MLADÍ HRÁČI PRESTÚPIŤ DO ZAHRANIČIA? 9. SKONČÍ SA PLATNOSŤ ZMLUVY V PRÍPADE, ŽE HRÁČOVI NEBUDÚ UDELENÉ VÍZA ALEBO PRACOVNÉ POVOLENIE? 10. PLATIA DOPINGOVÉ PRAVIDLÁ WADA AJ PRE FUTBALISTOV? 11. PLATIA PRAVIDLÁ WADA O HLÁSENÍ MIESTA POBYTU AJ VO FUTBALE? 12. JE NÁRODNÁ KOMORA PRE RIEŠENIE SPOROV OPRÁVNENÁ ROZHODOVAŤ VO VŠETKÝCH SPOROCH TÝKAJÚCICH SA FUTBALU V MEDZINÁRODNÝCH ZMLUVÁCH? 13. JE KOMORA PRE RIEŠENIE SPOROV FIFA OPRÁVNENÁ ROZHODOVAŤ VO VŠETKÝCH MEDZINÁRODNÝCH SPOROCH TÝKAJÚCICH SA FUTBALU?
Partneri ÚFP