Loading...

FK Senica hrozí konkurz

Odborový zväz ÚFP bol veriteľmi klubu FK Senica, a.s. splnomocnený na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok klubu. Doposiaľ známi veritelia FK Senica, medzi ktorých patria hráči, tréneri, funkcionári či iní dodávatelia, predbežne vyčíslili svoje neuhradené a splatné pohľadávky voči klubu vo výške presahujúcej 530 tisíc EUR.

Keďže ani aktuálny zákaz prestupov a ústretový prístup veriteľov neprinútil klub k úhrade záväzkov a príslušné orgány športových regulátorov neprijali žiadne efektívne opatrenia na vyriešenie tohto stavu, hráčska asociácia bude chrániť práva hráčov touto cestou. Zároveň ÚFP vyjadruje nádej, že kompetentné orgány predídu reputačnému riziku a ohrozeniu regulárnosti súťaže, ktoré hrozia pôsobením nemajetného klubu v najvyššej futbalovej súťaži. O aktuálnom stave budeme priebežne informovať.

Partneri ÚFP