Loading...

ÚFP si vyžiadala od SFZ informácie o organizačných zmenách v klube Dukla Banská Bystrica

Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu dňa 28.06.2017 schválil právno-organizačné zmeny v klube FK Dukla Banská Bystrica a TJ ŠK Kremnička. Prezident Únie futbalových profesionálov sa listom obrátil na členov Výkonného výboru SFZ so žiadosťou o poskytnutie dodatočných informácií. Prinášame Vám jeho celé znenie:

Vážení členovia výkonného výboru,

v zmysle príslušného komuniké zo zasadnutie Výkonného Výboru SFZ zo dňa 28.06.2017 vyplýva, že VV SFZ na svojom zasadnutí mimo iné schválil návrh na právno-organizačné zmeny v kluboch FK Dukla Banská Bystrica a TJ ŠK Kremnička.

S ohľadom na skutočnosť, že prílohou predmetného komuniké nie sú žiadne dodatočné informácie ani dokumenty, dovoľujeme sa obrátiť sa na Vás so žiadosťou o poskytnutie informácií.

Úlohou Únie futbalových profesionálov je chrániť práva a záujmy profesionálnych futbalistov najmä v prípadoch, kedy dochádza k ich porušovaniu zo strany klubu, ktorý ich zamestnáva. V máji 2017 sa na nás obrátilo 12 členov ÚFP pôsobiacich v klube FK Dukla, a.s. z dôvodu, že klub si voči nim dlhodobo neplní základné povinnosti uhrádzania mesačnej odmeny riadne a včas. Predmetný stav trvá do dnešného dňa, kedy je klub v omeškaní so splatnosťou najmenej troch mesačných odmien.

Ako je zrejmé z oficiálnych a verejných zdrojov, klub FK Dukla, a.s. nie je aktívnym klubom vo vzťahu k SFZ a ukončil svoju športovú činnosť, nepochybne aj z dôvodu, že si nedokázal plniť svoje záväzky.

S ohľadom na uvedené informácie je o to prekvapujúcejšia informácia vyplývajúca z komuniké VV SFZ, že došlo k schváleniu právno-organizačných zmien v predmetnom klube a v klube TJ ŠK Kremnička.

Keďže príslušná smernica o právno-organizačných zmenách umožňuje schváliť právno-organizačnú zmenu len za predpokladu splnenia podmienok podľa čl. 13 ods. 5, jednou z ktorých je „vysporiadanie všetkých záväzkov pôvodného klubu“, tak si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie všetkých relevantných informácií a podkladov, z ktorých vyplýva výška, spôsob a termín pre vysporiadanie všetkých záväzkov zo strany FK Dukla, a.s. a zo strany klubu TJ ŠK Kremnička (v súčasnosti MFK Dukla Banská Bystrica).

Za kladné vybavenie žiadosti Vám vopred ďakujem.

S úctou,

                                                                                                                                                        Ján Mucha
                                                                                                                              prezident Únie futbalových profesionálov

Partneri ÚFP