Loading...

ÚFP žiada SFZ doplniť informácie o zmenách v FK Dukla Banská Bystrica a TJ ŠK Kremnička

Únia futbalových profesionálov obdržala v piatok 11. augusta 2017 odpoveď od prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika na žiadosť o poskytnutie informácií k právno-organizačným zmenám v kluboch FK Dukla Banská Bystrica a TJ ŠK Kremnička. Keďže v nej absentujú akékoľvek informácie o výške, spôsobe úhrady a vymedzeniu, aké záväzky mali podľa VV SFZ prejsť na klub TJ ŠK Kremnička a aké záväzky mali „zostať“ pôvodnému klubu FK Dukla, a.s., prezident ÚFP Ján Mucha sa rozhodol obrátiť na členov Výkonného výboru SFZ s druhou žiadosťou o doplnenie informácií. Prinášame Vám je plné znenie:

Vážení členovia výkonného výboru,

dňa 11.08.2017 nám bola doručená odpoveď člena VV SFZ prezidenta SFZ, Jána Kováčika, v ktorej bližšie špecifikuje okolnosti, za ktorých došlo k schváleniu právno-organizačných zmien v kluboch FK Dukla, a.s. a TJ ŠK Kremnička.
V predmetnej odpovedi však absentujú akékoľvek informácie o výške, spôsobe úhrady a vymedzeniu, aké záväzky mali podľa VV SFZ prejsť na klub TJ ŠK Kremnička a aké záväzky mali „zostať“ pôvodnému klube FK Dukla, a.s.

Z predmetnej odpovede tiež nie je zrejmé, na základe akých skutočností a dôvodov (prípadne príslušných predpisov) VV SFZ diferencoval medzi jednotlivými záväzkami klubu FK Dukla, a.s. a tieto účelovo rozdelil medzi jednotlivé kluby FK Dukla, a.s. a TJ ŠK Kremnička. Všetky záväzky klubu FK Dukla, a.s., ktoré vznikli voči jednotlivým veriteľom (dodávateľom, zamestnancom, trénerom, hráčom a pod.) neboli viazané ani diferencované medzi jednotlivé vekové družstvá klubu FK Dukla, a.s. ani medzi „licencie“ (právo súťaženie), ktoré jednotlivé družstvá získali.

Taktiež je možné odôvodnene predpokladať, že záväzky, ktoré podľa odpovede pána prezidenta SFZ vznikli pred uskutočnením dražby (a mala by za ne zodpovedať FK Dukla, a.s.) predstavujú neporovnateľne väčšiu časť záväzkov ako na seba preberá klub TJ ŠK Kremnička.

Z odpovede pána prezidenta SFZ dokonca vyplýva, že klub TJ ŠK Kremnička zodpovedá len za záväzky, ktoré vznikli/vzniknú až po uskutočnení dražby. Na základe uvedených skutočností si Vás preto dovoľujeme opätovne požiadať o zaslanie konkrétnych podkladov (materiály predložené jednotlivými klubmi, z ktorých vyplývajú ich jednotlivé záväzky), z ktorých bude vyplývať výška a spôsob úhrady voči jednotlivým veriteľom.
Rovnako si Vás dovoľujeme zdvorilo požiadať o zodpovedanie nasledovných otázok:

1. „Vysporiadanie záväzkov“ je pojem, ktorý by mal byť v súlade s princípmi SFZ naplnený obsahovo a časovo primerane. Prečo považuje VV SFZ za naplnenú podmienku podľa čl. 13, ods. 5, písm. c) smernice oprávno-organizačných zmenách SFZ aj po vecnej stránke a nedochádza tým k narušeniu regulárnosti súťaží a porušeniu princípu fair-play, ak nedošlo k faktickému vysporiadaniu (úhrade) všetkých záväzkov pôvodného klubu ani (i) ku dňu rozhodnutia VV SFZ, ani (ii) pred začatím súťažného ročníka 2017/2018 a zároveň neexistuje reálne zabezpečenie splnenia predmetnej podmienky?

2. Keďže VV SFZ bola známa skutočnosť, že klub FK Dukla, a.s. je nemajetný a nedokáže splácať svoje dlhy, dôsledkom čoho došlo kexekučnej dražbe mládežníckych „licencií“ (právo súťaženia), aké odôvodnené záruky predložil klub FK Dukla, a.s. (okrem vyhlásenia, že vyrovná svoje záväzky do 31.12.2017), ktoré pre VV SFZ dostatočne zabezpečovali „vysporiadanie záväzkov“ podľa čl. 13, ods. 5 Smernice o právno-organizačných zmenách SFZ?

3. Ako VV SFZ zabezpečí vymoženie vyhlásenia FK Dukla, a.s. o vysporiadaní záväzkov do 31.12.217, ak FK Dukla, a.s. svoj záväzok nesplní, s prihliadnutím na skutočnosť, že FK Dukla, a.s. zjavne nie je aktívnym členom SFZ a nemá prihlásené žiadne družstvo do ligových súťaží organizovaných SFZ?

4. Skúmal VV SFZ pred svojim rozhodnutím plán TJ ŠK Kremnička po uskutočnení dražby, najmä skutočnosti nasvedčujúce k faktickému prevzatiu nástupníctva klubu FK Dukla, a.s. (zmena názvu, logo, klubové farby, prevzatie hráčskeho kádra, prevzatie realizačného kádra, prevzatie mládežníckych družstiev, atď.)?

5. Schválil VV SFZ právno-organizačnú zmenu v predmetných kluboch takým spôsobom, že TJ ŠK Kremnička nezodpovedá za žiadne záväzky klubu FK Dukla, a.s., vzniknuté pred dňom konania dražby a veritelia FK Dukla a.s. sa nemôžu domáhať splnenia záväzkov aj voči TJ ŠK Kremnička?

6. Je rozhodnutie VV SFZ v súlade s čl. 6 Stanov SFZ, podľa ktorého orgány SFZ sú povinné dodržiavať záväzné rozhodnutia medzinárodných orgánov na riešenie sporov, najmä v súvislosti s judikatúrou Komory pre riešenie sporov FIFA a Športového arbitrážneho súdu, ktorú sa členovia a orgány SFZ zaviazali v tejto súvislosti rešpektovať a podľa ktorej nový klub zodpovedá za záväzky pôvodného klubu, ak dôjde k faktickému nástupníctvu?

7. Je podľa VV SFZ rozhodnutie o právno-organizačných zmenách v súlade s princípom primeranosti, pri ktorom bola splnená podmienka rozumného usporiadania veci s ohľadom na existujúci stav a možný výsledok ako aj princípom kauzality, podľa ktorého sa orgány pri riešení každej veci, otázky alebo problému zaoberajú okrem hodnotenia nedostatkov a následkov aj ich príčinami a tieto zohľadňujú pri svojom postupe a schvaľovaní rozhodnutí?

8. Prehodnotí VV SFZ svoje rozhodnutie a zaviaže klub TJ ŠK Kremnička k prevzatiu aj pôvodných záväzkov FK Dukla a.s. alebo vyžiada poskytnutie ručenia zo strany TJ ŠK Kremnička za splnenie záväzkov FK Dukla a.s., ak nebudú splnené do 31.12.2017? Za kladné vybavenie žiadosti Vám vopred ďakujem.

S úctou

                                                                                                                                                        Ján Mucha
                                                                                                                            prezident Únie futbalových profesionálov

Partneri ÚFP