Loading...

ÚFP naďalej čaká na odpoveď SFZ ohľadne zmien v Dukla B. Bystrica a ŠK Kremnička

Prezident SFZ Ján Kováčik reagoval na prvú výzvu Únie futbalových profesionálov na poskytnutie informácii o zmenách v kluboch Dukla Banská Bystrica a TJ ŠK Kremnička odpoveďou 11. augusta 2017. Keďže v nej absentovali akékoľvek informácie o výške, spôsobe úhrady a vymedzeniu, aké záväzky mali podľa VV SFZ prejsť na klub TJ ŠK Kremnička a aké záväzky mali „zostať“ pôvodnému klubu FK Dukla, a.s., prezident ÚFP Ján Mucha sa rozhodol obrátiť na členov Výkonného výboru SFZ s druhou žiadosťou.

Na druhú žiadosť o poskytnutie informácii nedostala ÚFP do dnešného dňa žiadnu odpoveď. Aj preto zaslala členom Výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu tretiu žiadosť o poskytnutie informácii. Prinášame jej plné znenie:

Vážení páni,

dňa 11.08.2017 nám bola doručená odpoveď člena VV SFZ prezidenta SFZ, Jána Kováčika, v ktorej bližšie špecifikuje okolnosti, za ktorých došlo k schváleniu právno-organizačných zmien v kluboch FK Dukla, a.s. a TJ ŠK Kremnička. V rovnaký deň, tzn. 11.08.2017 Vám bola zo strany ÚFP zaslaná druhá žiadosť o poskytnutie informácií v predmetnej veci, ktorá k dnešnému dňu zostala bez odpovede.

S ohľadom na skutočnosť, že pán prezident SFZ konal pri našej prvej výzve z 10.08.2017 veľmi operatívne a v mene VV SFZ odpovedal bezodkladne, domnievali sme sa, že VV SFZ bude rovnako postupovať aj v prípade našej, v poradí druhej výzvy na poskytnutie informácií. ÚFP sa rovnako domnievalo, že s ohľadom na závažnosť a možné implikácie pre VV SFZ a jeho členov hlasujúcich za schválenie právno-organizačných zmien, sa VV SFZ bude s našou druhou výzvou zaoberať na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 31.08.2017.

Nakoľko z oficiálne zverejneného komuniké z predmetného zasadnutia VV SFZ z 31.08.2017 a zároveň z nám dostupných informácií vyplýva, že VV SFZ sa s touto otázkou nezaoberal, tak si Vás touto cestou dovoľujeme opätovne zdvorilo požiadať o poskytnutie informácií, ktorých špecifikácia bola uvedená v druhej žiadosti ÚFP z 11.08.2017 a to ešte pred konaním ďalšieho zasadnutia VV SFZ, ktoré je plánované na 03.10.2017.

Za kladné vybavenie žiadosti Vám vopred ďakujem.

S úctou

                                                                                                                                      Ján Mucha
                                                                                                             prezident Únie futbalových profesionálov

Partneri ÚFP