Loading...

ÚFP sa obrátila na SFZ so žiadosťou o preskúmanie faktického nástupníctva v klube VSS Košice

Do pozornosti ÚFP sa nedávno dostali informácie, na základe ktorých sa obnovuje značka klubu VSS Košice a to spôsobom, ktorý môže smerovať k faktickému nástupníctvu medzi pôvodným klubom FC VSS Košice a „novým“ klubom „VSS Košice“. Z toho dôvodu sa prezident ÚFP Ján Mucha obrátil listom na členov výkonného výboru SFZ so žiadosťou o preskúmanie faktického nástupníctva. Prinášame jeho znenie:

Vážení členovia výkonného výboru,

úlohou Únie futbalových profesionálov je chrániť práva a záujmy profesionálnych futbalistov najmä v prípadoch, kedy dochádza k ich porušovaniu zo strany klubu, ktorý ich zamestnáva.

V máji 2017 sa na nás obrátilo množstvo členov ÚFP pôsobiacich v klube FC VSS Košice z dôvodu, že klub si voči nim dlhodobo neplnil a neplní základné povinnosti uhrádzania mesačnej odmeny riadne a včas.

Ako je zrejmé z oficiálnych a verejných zdrojov, klub FC VSS Košice nie je aktívnym klubom vo vzťahu k SFZ a ukončil svoju športovú činnosť, nepochybne aj z dôvodu, že si nedokázal plniť svoje záväzky.

Do pozornosti ÚFP sa nedávno dostali informácie, na základe ktorých sa obnovuje značka klubu VSS Košice a to spôsobom, ktorý môže smerovať k faktickému nástupníctvu medzi pôvodným klubom FC VSS Košice a „novým“ klubom „VSS Košice“.

Po preskúmaní podrobností a podmienok potrebných na deklarovanie faktického nástupníctva a verejne dostupných informácií ÚFP konštatuje, že „nový“ klub VSS Košice (pôvodne FC Košice – Barca) má:

(i) podobné/identické logo;
(ii) podobný/identický názov;
(iii) čiastočne zhodné personálne obsadenie v manažmente a realizačnom tíme ;
(iv) čiastočne zhodný hráčsky káder v rôznych vekových kategóriách.

V tejto súvislosti si Vás ÚFP dovoľuje zdvorilo požiadať o vykonanie všetkých opatrení vedúcich k objasneniu skutočnosti, či dochádza k faktickému nástupníctvu v predmetných kluboch a zároveň o prijatie primeraných opatrení na ochranu práv a nárokov hráčov pôvodného klubu FC VSS Košice. Nakoľko neplnenie finančných záväzkov klubov voči hráčom riadne a včas vníma ÚFP ako závažný problém a vážnosť tohto problému umocňuje fakt, že podľa výskumu FIFPro až 41 % hráčov na svete sa bežne stretáva s omeškaním pri vyplácaní finančných záväzkov, tak ÚFP za jednu zo svojich hlavných priorít považuje zavedenie prevenčného mechanizmu, ktorý zamedzí neodôvodnenému omeškaniu s úhradou splatných finančných záväzkov.

ÚFP navrhuje, aby VV SFZ inicioval zmenu (doplnenie) príslušných právnych predpisov, predovšetkým Registračného a prestupového poriadku a Disciplinárneho poriadku, spočívajúcu v povinnosti klubu:

  • v lehote 7 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo obdobnej písomnej zmluvy, na základe ktorej klub poskytuje hráčovi vyššie finančné plnenie ako sú hráčove náklady spojené s vykonávaním športovej činnosti alebo v lehote 7 dní odo dňa oficiálneho začiatku príslušnej sezóny vprípade hráča suž uzatvorenou aplatnou zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu alebo obdobnou písomnou zmluvou, na základe ktorej klub poskytuje hráčovi vyššie finančné plnenie ako sú hráčove náklady spojené svykonávaním športovej činnosti, predložiť hráčovi neodvolateľnú bankovú záruku (vyjadrenú v záručnej listine) banky s dobou platnosti, ktorá zodpovedá dĺžke platnosti zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo obdobnej písomnej zmluvy, na základe ktorej klub poskytuje hráčovi vyššie finančné plnenie ako sú hráčove náklady spojené s vykonávaním športovej činnosti, predĺženej o 3 mesiace, na základe ktorej banka vyhlási, že uspokojí hráča (veriteľa) do výšky zodpovedajúcej celkovej zostávajúcej hodnote zmluvného plnenia klubu voči hráčovi počas celej dĺžky trvania zmluvy, v prípade ak si klub (dlžník) nesplní svoj záväzok voči hráčovi (veriteľovi) riadne a včas, a to ani v dodatočnej lehote 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy hráča (veriteľa) doručenej klubu (dlžníkovi). 

Porušenie predmetnej povinnosti sa považuje za disciplinárne previnenie a ukladané sankcie majú viesť k splneniu povinnosti. Ak povinnosť nie je splnená (uložením miernej sankcie, napr. upozornenie, pokuta), tak nasleduje prísnejšia sankcia (odobratie bodov, vylúčenie zo súťaže).

ÚFP si je v tejto súvislosti vedomá skutočnosti, že vyššie uvedený návrh podlieha schváleniu orgánov SFZ, v ktorých hráči nemajú žiadne relevantné zastúpenie, preto ÚFP verí, že je v záujme SFZ a VV SFZ, presvedčiť členov SFZ o potrebe predchádzať opakovaniu prípadov „skrachovaných“ klubov, ktoré za sebou zanechávajú neuhradené pohľadávky voči hráčom a navrhovaný mechanizmus zo strany ÚFP má potenciál naplniť tento cieľ.

S pozdravom

                                                                                                                                  Ján Mucha
                                                                                                                                  prezident ÚFP

zdroj foto: šport.sk

Partneri ÚFP