Loading...

Klub nemôže hráčovi vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu

Tým, že ku dňu 01.01.2016 sa stal účinným Zákon o športe, tak akékoľvek zmluvy medzi športovcom a klubom uzatvorené po 01.01.2016, ktorých predmetom je profesionálny výkon športu v prospech klubu, musia spĺňať požiadavky Zákona o športe vo vzťahu k ustanoveniam o zmluve o profesionálnom výkone športu.

Táto skutočnosť znamená, že ak by aj zmluvné strany uzatvorili zmluvu podľa Občianskeho zákonníka, tak pôjde o zastretý právny úkon zmluvy o profesionálnom výkone športu a akékoľvek ustanovenia, ktoré sú v rozpore s kogentnými ustanoveniami Zákona o športe budú neplatné.

Takýmto prípadom je aj vypovedanie zmlúv členom Únie futbalových profesionálov Patrikovi Abrahámovi a Ladislavovi Szöcsovi zo strany klubu MFK Skalica v decembri 2018. Obaja hráči zmluvy podpísali v roku 2018, tzn. jednoznačne po 01.01.2016 a hoci v zmysle ich obsahu boli uzatvorené podľa Občianskeho zákonníka a umožňovali klubu zmluvu vypovedať bez udania dôvodu, tak takéto ustanovenie považuje ÚFP za neplatné, nakoľko zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu nie je možné vypovedať bezdôvodne.

Komora pre riešenie sporov SFZ bude na základe návrhu posudzovať platnosť takýchto výpovedí a prípadný nárok oboch hráčov na zaplatenie kompenzácie za porušenie zmluvy bez oprávneného dôvodu v ochrannej dobe.

Partneri ÚFP