Loading...

Odporúčanie pre hráčov v súvislosti s klubom FK Senica

S ohľadom na početné mediálne správy týkajúce sa pokusov o prevod vlastníctva akcií klubu FK Senica, ktoré sa začali objavovať už od októbra 2019 a následné informácie týkajúce sa vyrovnania existujúcich záväzkov, ktoré ÚFP získalo od svojich členov a ostatných osôb pôsobiacich v klube, považujeme za potrebné vydať nasledovné odporúčanie pre členov a ostatných hráčov, ktorí zvažujú svoje pôsobenie v predmetnom klube. Z dôvodov, že:

1. Vlastnícku situáciu v klube a zároveň víziu jeho smerovania považujeme s ohľadom na doposiaľ zverejnené informácie (a ich nedostatok) za neistú z hľadiska dlhodobého pôsobenia klubu v najvyššej súťaži na Slovensku;

2. Konkrétne prípady urovnania viac ako 3 mesačných neuhradených záväzkov podľa medializovaných informácií, ako aj konkrétnych informácií od osôb pôsobiacich v klube, boli zatiaľ realizované len v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia požiadaviek licenčného systému SFZ na sezónu 2020/2021;

3. Prípad urovnania sporu odchovanca klubu, člena ÚFP, ktorý napriek nevyplateným záväzkom a jednostranne ukončenej zmluve mal záujem ďalej pôsobiť v klube viedol k neakceptovateľnému zastrašujúcemu správaniu a verbálnym útokom vedenia klubu voči právnemu zástupcovi hráča a na adresu hráča samotného;

si týmto dovoľujeme odporučiť všetkým členom ÚFP, iným hráčom, ale aj ostatným osobám, ktorí budú zvažovať akceptovanie akejkoľvek ponuky z klubu FK Senica, aby pri rokovaniach s predstaviteľmi klubu:

(i) zvýšili svoju opatrnosť a dôsledne sa poradili o všetkých plusoch a mínusoch navrhovaného záväzkového vzťahu s odborníkom;

(ii) rokovali s predstaviteľmi klubu v prítomnosti inej od klubu nezávislej osoby;

(iii) neuzatvárali žiadne zmluvné vzťahy, zmeny, dohody alebo vzdania sa práv a nárokov bez existencie dostatočného zabezpečenia splnenia existujúcich záväzkov;

(iv) zvážili podanie trestného oznámenia pre trestný čin nevyplatenia mzdy a odstupného podľa § 214 Trestného zákona v prípadoch kedy je klub v omeškaní s plnením svojich záväzkov týkajúcich sa vyplatenia mzdy a z konkrétnej situácie vyplýva, že klub nemá reálny záujem o jej vyplatenie;

Zároveň ÚFP v tejto súvislosti osloví svoje partnerské hráčske asociácie z okolitých krajín, aby svojim členom sprostredkovali toto odporúčanie a upozornili svojich členov na zvýšenú opatrnosť.

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo informácií súvisiacich s týmto odporúčaním o klube FK Senica, nás, prosím, neváhajte kontaktovať prostredníctvom všeobecnej emailovej adresy info@ufp.sk alebo prostredníctvom právneho oddelenie ÚFP pravnik@ufp.sk.

Partneri ÚFP