Loading...

ÚFP prispela k úprave Registračného a prestupového poriadku SFZ

Jednou z mnohých úloh Únie futbalových profesionálov je navrhovanie úprav predpisov SFZ, ktoré sa týkajú a ovplyvňujú hráčov. ÚFP na jar zaslala svoje pripomienky a návrhy na úpravu Registračného a prestupového poriadku (RaPP) SFZ.

Výkonný výbor SFZ sa na svojom júlovom zasadnutí okrem iného zaoberal práve úpravami RaPP. SFZ zaujal k zaslaným pripomienkam a návrhom ÚFP stanovisko, na základe ktorého boli schválené nasledovné zmeny:

Článok 26 Trvanie a účinnosť zmluvy

  • ods. 6 sa mení tak, že posledná veta sa nahrádza novým znením nasledovne: 

    „Ak zmluva nebola v uvedenej lehote predložená na registráciu, v rámci SFZ platí, že hráč sa považuje za amatéra bez zmluvy, až do momentu kedy sa nepreukáže opak.“

Článok 32 Kompenzácia za porušenie zmluvy s profesionálom a ukončenie trvania zmluvy s profesionálom bez oprávnených dôvodov

  • ods. 1 sa mení tak, že prvá a druhá veta sa nahrádzajú novými v nasledovnom znení: 

    „Zmluvná strana, ktorá zmluvu porušila alebo ukončila jej trvanie bez oprávnených dôvodov, je zodpovedná za zaplatenie kompenzácie druhej zmluvnej strane. Kompenzácia pre prípad porušenia zmluvy a ukončenia jej trvania bez oprávnených dôvodov môže byť dohodnutá medzi zmluvnými stranami priamo v zmluve.“

Partneri ÚFP