Loading...

Peter Lukášek: Komora pre riešenie sporov naďalej nespĺňa štandardy FIFA

Od roku 2017 vás pravidelne informujeme o zapojení sa ÚFP do pracovnej skupiny k Projektu FIFA pre národnú komoru pre riešenie sporov, v ktorej sa v súlade so záväznými princípmi a štandardmi FIFA snažíme spolu s našou strešnou organizáciou FIFPRO nastaviť pravidlá fungovania a kreovanie Komory SFZ pre riešenie sporov tak, aby boli garantované práva hráčov.

V tejto oblasti sme zaznamenali progres a s výnimkou poplatkovej povinnosti a voľby predsedu a podpredsedu komory sa ÚFP podarilo vybojovať rovnováhu v právach hráčov a klubov.

Napriek dvom osobným návštevám FIFA k tomuto projektu a dvom správam FIFA (Správu FIFA z roku 2017 nájdete tu; Správu FIFA z roku 2019 nájdete tu), ktoré uvádzajú usmernenia pre SFZ, ako je potrebné postupovať pre splnenie podmienok kladených na národnú komoru SFZ pre riešenie sporov, SFZ najskôr v roku 2017 napriek opozícii ÚFP presadil voľby predsedu a podpredsedu Komory prostredníctvom pléna samotnej Komory SFZ a keď sa tento spôsob ukázal ako neúčinný, tak z voľby predsedu a podpredsedu Komory zmenami Stanov SFZ vynechal profesionálnych hráčov úplne.

FIFA vo februári 2020 po posúdení zmeny Stanov SFZ informovala SFZ, že systém voľby predsedu a podpredsedu Komory SFZ nie je v súlade so záväznými princípmi a štandardmi FIFA, ktoré je SFZ povinný dodržať (List FIFA nájdete tu). A v marci informovala o neúspešnom ukončení projektu Národnej komory pre riešenie sporov (List FIFA nájdete tu).

Napriek uvedeným skutočnostiam a bez akéhokoľvek vplyvu profesionálnych hráčov na voľbu predsedu a podpredsedu sa SFZ rozhodol na deň 25.09.2020 vyhlásiť voľby, v ktorých o predsedovi a podpredsedovi Komory budú rozhodovať len delegáti Konferencie SFZ, kde profesionálni hráči nemajú akékoľvek zastúpenie.

V tejto súvislosti ÚFP kontaktovalo SFZ a prostredníctvom svojej strešnej organizácie FIPRO aj FIFA, aby predmetnú voľbu neuskutočnilo až do momentu, kým nebude garantované právo Vás – profesionálnych hráčov vyberať predsedu a podpredsedu Komory priamo po dohode s profesionálnymi klubmi.

O ďalšom postupe ÚFP Vás budeme v krátkej dobe informovať a zároveň Vám prinášame pár otázok a odpovedí na tému Komory SFZ pre riešenie sporov. S členom Komory SFZ zvoleného za hráčov Petrom Lukášekom sa zhováral generálny sekretár ÚFP Branislav Bolech.

Prejdime rovno na tému Komory SFZ pre riešenie sporov. Podľa predpisov FIFA by mala spĺňať princíp nezávislosti a nestrannosti a štandardy pre národné komory, ktoré stanovila FIFA. Môže sa Slovensko ako jedna z mála krajín na svete pochváliť nezávislou komorou?

Bohužiaľ nemôže a nejde len o môj osobný názor, ale o faktickú informáciu, ktorú potvrdila samotná FIFA v liste adresovanom SFZ vo februári 2020. Keďže hráči nemajú žiaden vplyv na voľbu predsedu a podpredsedu Komory, tak nie sú dodržané ani štandardy ani princípy, ktoré je SFZ pri kreovaní Komory povinný dodržať. V prvom rade nerozumiem potrebe predstaviteľov SFZ vidieť veci výlučne čierno-bielo, tzn. vyberať si buď medzi porušovaním zákona o športe alebo porušovaním predpisov FIFA. Zákon o športe je v tejto otázke naozaj stručný a všeobecný a neukladá SFZ povinnosť vytvoriť komoru so širokou právomocou. Zákon prezieravo uvádza pojem „orgány na riešenie sporov“ a s výnimkou voľby predsedu a podpredsedu, neukladá žiadne iné podmienky na jeho kreovanie. Ak by mal SFZ záujem vytvoriť orgán pre riešenie sporov v súlade so zákonom o športe a zároveň aj v súlade s predpismi FIFA, stačí mu vytvoriť Komoru SFZ pre riešenie sporov so zúženou právomocou na rozhodovanie sporov „profesionálneho futbalu“ (tzn. zamestnanecké spory medzi hráčom a klubom alebo spory medzi klubmi navzájom). Pre všetky ostatné spory (tzn. spory amatérskeho futbalu; preskúmavanie rozhodnutí členov SFZ a pod.) môže vytvoriť iný orgán pre riešenie sporov, napríklad v podobe osobitnej komisie (napr.: rozhodcovská či arbitrážna komisia), na ktorú sa už nevzťahujú povinnosti podľa predpisov FIFA.

Hoci osobne nie som zástancom vytvárania rôznych komisií a ideálne riešenie by bolo mať jeden odborne obsadený orgán, ktorého zloženie vrátane predsedu a podpredsedu by vzišlo výlučne z volieb a dohody medzi profesionálnymi klubmi a profesionálnymi hráčmi, nakoľko ich spory sú na Komore najpočetnejšie a zároveň zo športového a hospodárskeho významu pre futbalové hnutie najvýznamnejšie, tak radšej budem podporovať Komoru so zúženou právomocou, než Komoru, ktorá nespĺňa požiadavky pre dodržanie spravodlivého konania a porušuje predpisy FIFA.

Dočasne poverený predseda Komory, pán Čollák sa vyjadril (link na rozhovor nájdete tu), že práve preto, aby SFZ dodržal nezávislosť a nestrannosť rozhodovania a neohrozil spôsobilosť byť prijímateľom verejných prostriedkov, musel uprednostniť zákon o športe pred konfliktnými ustanoveniami FIFA?

S týmto konštatovaním zásadne nesúhlasím a považujem ho za strašenie futbalovej verejnosti. Každému, kto by si dal len minimálnu námahu prečítať si predpisy FIFA a zákon o športe, musí byť zrejmé, že navrhovanými alternatívami pre voľbu predsedu a podpredsedu Komory zo strany ÚFP nikdy spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov ohrozená nebola. Práve naopak, hlavná kontrolórka športu v januári 2020 vytkla SFZ existujúci stav, ktorý napriek výraznej opozícii a nesúhlasu zo strany ÚFP v roku 2017 presadil zástupca SFZ za legislatívno-právne otázky a ktorý voľbu kandidátov na predsedu a podpredsedu Komory zveroval do rúk pléna Komory SFZ.

Ako som už uviedol, zákon o športe neuvádza podrobné požiadavky na orgány pre riešenie sporov a všetky alternatívy predkladané zo strany ÚFP spĺňali požiadavky zákona o športe a zároveň predpisov FIFA. Považujem v tomto smere za neprofesionálne, ak niekto kto sa stretnutí pracovných skupín na túto tému nezúčastňuje, verejne a ešte nepravdivo komentuje proces rokovania. V tejto otázke je nesmierne dôležité s porozumením dočítať celé ustanovenie § 19, ods. 1, písm. f) zákona o športe, pretože voľba predsedu a podpredsedu Konferenciou SFZ ako najvyšším orgánom zväzu nie je imperatívom, ale len jednou z dvoch alternatív. Druhou alternatívou je „priama voľba“ členmi SFZ. ÚFP žiadnym zo svojich návrhov nespochybnila právomoc Konferencie SFZ mať konečné slovo pri voľbe predsedu a podpredsedu komory a zároveň predkladala aj iné alternatívne návrhy, ktoré v súlade s citovaným ustanovením zákona o športe zverovali voľbu predsedu a podpredsedu komory do rúk členom SFZ v priamych voľbách.

Navyše musím povedať, že profesionálni hráči zastúpení ÚFP boli popri profesionálnych kluboch zastúpených ÚLK jedinou záujmovou skupinou, ktorá sa projektu zúčastnila. Amatérski hráči, amatérske kluby ani tréneri sa rokovaní nezúčastnili, ani som nezaznamenal, že by mali akékoľvek pripomienky k systému kreovania Komory SFZ, čo vo vzťahu k deklarovanej potrebe zvýšenej ochrany ich práv zo strany SFZ na úkor práv profesionálnych hráčov garantovaných predpismi FIFA vyznieva veľmi paradoxne.

Ak tomu správne rozumiem, tak ÚFP chcela zabezpečiť, aby profesionálni hráči a profesionálne kluby mali rovnakú možnosť ovplyvniť alebo priamo vybrať predsedu a podpredsedu Komory?

Presne tak. ÚFP je ako člen medzinárodnej hráčskej organizácie FIFPRO združujúcej 65 tisíc profesionálnych futbalistov a futbalistiek na svete, jediným uznaným zástupcom profesionálnych futbalistov na Slovensku, preto má nespochybniteľný mandát na presadzovanie ich práv a konanie v ich mene. Požiadavka voľby predsedu a podpredsedu na základe konsenzu (dohody) medzi profesionálnymi klubmi a profesionálnymi hráčmi nie je výmyslom ÚFP, ale právom hráčov garantovaným v predpisoch FIFA a povinnosťou SFZ vo vzťahu k podmienkam kreovania komory. Ak toto dnes niekto označuje za politikárčenie, tak nerozumie predpisom FIFA a dokonca koná v rozpore so základnými právami a slobodami profesionálnych hráčov. Dve správy FIFA z roku 2017 a z roku 2019 týkajúce sa Komory SFZ potvrdzujú, že napriek dlhému časovému obdobiu SFZ neprišiel so žiadnym riešením, ako odstrániť zablokovaný stav voľby predsedu a podpredsedu komory, čím z môjho pohľadu FIFA celkom jednoznačne označila osobu zodpovednú za existujúci stav. Z historického hľadiska sú všetky národné zväzy postavené na klubových a regionálnych štruktúrach a rozhodovanie o všetkých otázkach futbalového hnutia je zverené výlučne do rúk zástupcov klubov. Vo futbale je tento stav najvypuklejší, nakoľko zástupcovia amatérskych klubov v pohodlnej väčšine rozhodujú aj o otázkach profesionálneho futbalu a to bez akejkoľvek reálnej participácie profesionálnych hráčov na procese rozhodovania. Ak predpisy FIFA ukladajú SFZ povinnosť vytvoriť orgán pre riešenie sporov medzi profesionálnymi hráčmi a profesionálnymi klubmi, tak mi príde iracionálne a nedemokratické, aby o zložení tohto orgánu rozhodovali zástupcovia amatérskeho futbalu alebo aby boli profesionálni hráči z procesu voľby úplne vynechaní. V tejto otázke je ÚFP dlhodobo konzistentná a požiadaviek ÚFP potvrdzuje aj Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Ali Riza a spol. proti Turecku, v ktorom sa súd vysporiadal s otázkou nezávislosti orgánu pre riešenie sporov v Tureckom futbalovom zväze a uzavrel, že ak záujmová skupina hráčov nemala žiaden vplyv na možnosť voľby všetkých členov orgánu pre riešenie sporov, tak takýto orgán nespĺňa podmienky nezávislosti a nestrannosti a tým pádom došlo k porušeniu práv hráča na spravodlivé konanie.

Na septembrové zasadnutie Konferencie SFZ boli vyhlásené voľby predsedu a podpredsedu Komory SFZ. Hráči tak nemajú možnosť voľby nijako ovplyvniť. Existuje ešte priestor na to, aby bola komora kreovaná v súlade s predpismi FIFA a zároveň aj zákonom o športe?

Vnímam to tak, že delegáti Konferencie sú v otázkach komory dlhodobo zavádzaní a ich rozhodovanie je ovplyvnené čierno-bielym videním SFZ o existencii jediného možného riešenia. Ako som už zdôraznil, zákon o športe neprikazuje SFZ vytvoriť jeden orgán pre riešenie sporov so širokou právomocou a možnou alternatívou, ako vytvoriť orgán v súlade so zákonom o športe ako aj s predpismi FIFA, je jednoducho zúžiť právomoc existujúcej Komory SFZ len na spory „profesionálneho futbalu“ a na rozhodovanie všetkých ostatných sporov zriadiť iný (osobitný) orgán pre riešenie sporov (napr. arbitrážnu komisiu). Ak by došlo k zúženiu právomoci, potom je možné vyhovieť požiadavke predpisov FIFA na zabezpečenie rovnakého vplyvu na výber predsedu a podpredsedu komory a zároveň v súlade so zákonom o športe uskutočniť priame elektronické voľby predsedu a podpredsedu komory medzi členmi profesionálneho futbalu (tak ako to je vo vzťahu k ostatným členom Komory). Priestor teda existuje, pretože navrhované riešenie rozplýva všetky obavy, resp. prekážky, ktoré podľa vlastných vyjadrení SFZ bránili v dodržaní predpisov FIFA. Bude teda na delegátoch Konferencie, aby v konečnom dôsledku potvrdili, či si ctia predpisy FIFA a pre ich dodržanie potvrdia ponúkané riešenie alebo naopak nadiktujú profesionálnym hráčom a klubom, kto má rozhodovať ich spory.

Ako vnímaš vyjadrenia dočasne povereného predsedu Komory SFZ pána Čolláka na adresu hráčskych asociácií, že nútia alebo odporúčajú svojim členom sporové riešenie veci pred hľadaním dohody?

Je to samozrejme jeho názor a nepochybne má pravdu v tom, že mnoho sporov by bolo možné vyriešiť aj dohodou bez potreby komorového riešenia veci. Na dohodu sú však potrebné dve strany a skúsenosti z činnosti ÚFP, činnosti Komory SFZ ako aj advokátskej praxe ukazujú skôr na trend neúčinnosti výziev na mimosúdne riešenie sporu. Treba si uvedomiť, že v drvivej väčšine prípadov ide o nevyplatenie základnej mzdy hráča, ktorý s klubom aktívne komunikuje osobne, telefonicky, SMS-kami a pod. a na hráčsku asociáciu, či právneho zástupcu sa obracia až v prípade, keď tieto výzvy ostali dlhodobo bezúspešné. Hráčska asociácia navyše nezastupuje hráča na Komore, preto nemá akúkoľvek výhodu a teda ani motiváciu odporúčať sporové riešenie veci a vo väčšine prípadov zasiela poslednú výzvu na dobrovoľné plnenie v prospech hráča pred iniciovaním konania. Uzatváranie dohôd po začatí konania na Komore je väčšinou výsledkom uznania oprávnenosti nárokov hráča, ku ktorému by bez podania „žaloby“ nedošlo vôbec alebo po dlhej dobe, čo by z hľadiska zásady dodržiavania zmluvných záväzkov medzi profesionálnym klubom a hráčom nebolo akceptovateľné. Navyše predžalobná výzva patrí medzi úkony právnej služby v zmysle predpisov v oblasti advokácie, za ktorú môže advokát požadovať odmenu, preto ani v tomto smere nevidím ekonomickú motiváciu právnych zástupcov odporúčať, či dokonca nútiť klientov do sporového riešenia veci bez pokusu o mimosúdne riešenie sporu. Osobne preto nepreceňujem význam komunikácie medzi hráčskou asociáciou a klubom, pretože zo skúsenosti viem, že napriek jej výlučne vecnému obsahu, je častokrát z rôznych dôvodov na strane klubu neúčinná a vyvolanie konania pred Komorou je pre hráča v danom momente posledná možnosť ako sa domôcť svojich práv.

Partneri ÚFP