Loading...

ÚFP predložila návrhy na zmenu a doplnenie RaPP

Legislatívno-právne oddelenie SFZ prostredníctvom úradnej správy informovalo, že z dôvodu niektorých zmien v predpise FIFA „Regulations on the status and transfer of players“ bude SFZ pripravovať návrh na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ (RaPP). Ten má byť predložený na schvaľovanie Výkonnému výboru SFZ v priebehu jarnej časti súťažného ročníka 2020/2021.

Zástupcovia ÚFP vypracovali návrhy na zmenu a doplnenie Registračného a prestupového poriadku SFZ a spolu s ich odôvodneniami ich zaslali legislatívno-právnemu oddeleniu SFZ. O zapracovaní jednotlivých pripomienok bude rozhodovať pracovná skupina, ktorá následne predloží svoje odporúčania na schválenie Výkonnému výboru SFZ.

O výsledkoch a zmenách v RaPP budeme našich členov informovať po ich prijatí. Celé znenie návrhu ÚFP s odôvodneniami nájdete tu.

Partneri ÚFP