Loading...

Vyhlásenie ÚFP k trestom pre hráčov za narušenie integrity súťaže

Únia futbalových profesionálov odsudzuje akékoľvek konanie hráčov, funkcionárov či klubov, ktoré vedie k narušeniu integrity súťaže. Dôrazne vyzýva nielen všetkých hráčov, aby akýkoľvek pokus o ovplyvňovanie zápasov okamžite nahlásili oddeleniu integrity SFZ. Jeho prácu pod vedením pána Jakuba Čavoja vnímame veľmi pozitívne. V spolupráci s ním ÚFP zaviedla pre hráčov mobilnú aplikáciu Red Button, vyvinutú svetovou hráčskou asociáciou FIFPRO, pre anonymné nahlasovanie akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo narušiť integritu súťaže.

ÚFP pozorne sleduje trend rozhodovacej činnosti Disciplinárnej komisie SFZ v otázkach narušenia integrity súťaže. Spôsob disciplinárneho trestania hráčov v mnohých aj predchádzajúcich prípadoch považuje za neprimeraný a nevyvážený.

Napriek skutočnosti, že ÚFP nemá prístup k spisom v jednotlivých konaniach, je z viacerých prípadov zrejmá neprimeranosť udelených trestov zákazu činnosti. Tie sú častokrát voči hráčom likvidačné a výrazne ovplyvňujú ich profesionálnu kariéru. Disciplinárna komisia SFZ by najmä v prípadoch, v ktorých je závažnosť konania nepatrná, mala akcentovať predovšetkým preventívnu funkciu trestania.

Narušenie integrity súťaže má v predpisoch SFZ veľmi vágnu a širokú definíciu. Preto by Disciplinárna komisia SFZ v prípadoch takého spôsobu spáchania skutku, o ktorom rozhoduje vôbec prvýkrát, mala predovšetkým preventívne informovať športovú verejnosť, že aj takéto konanie sa považuje za narušenie integrity súťaže. Zároveň by v nich mala aplikovať alternatívne tresty, ktoré nemajú likvidačné následky pre výkon povolania profesionálneho futbalistu. Represívne trestanie v podobných prípadoch alebo v menej závažných prípadoch napríklad neohlásenia konania, ktoré ohrozuje integritu súťaže, by malo byť zvažované len ako krajné riešenie.

V tejto súvislosti ÚFP taktiež poukazuje na nevyváženosť prístupu Disciplinárnej komisie SFZ v trestaní hráčov a klubov. V minulosti boli hráčom za pokusy o ovplyvňovanie výsledku a nenahlásenie konania narúšajúceho integritu súťaže udelené exemplárne tresty. Rovnaký prístup nebol aplikovaný v prípadoch zainteresovaných klubov. Udelené tresty nemali žiadny zásadný represívny vplyv na ich činnosť.

V predmetnej veci narušenia integrity súťaže prostredníctvom „pozitívnej motivácie“ dosiahnuť dobrý výsledok na úkor priameho konkurenta o postup do vyššej súťaže je zrejmé, že u hráča absentuje akýkoľvek samostatný motív a prostriedky na jeho uskutočnenie.

ÚFP v tejto súvislosti vyzýva Disciplinárnu komisiu SFZ, aby za ovplyvňovanie integrity súťaže rovnako dôrazne postihovala aj kluby a ich funkcionárov. ÚFP preto navrhne zmenu disciplinárneho poriadku SFZ a vyzýva príslušné orgány SFZ (Disciplinárnu a Odvolaciu komisiu SFZ), aby prehodnotili uložené disciplinárne opatrenia uplatnené voči hráčom.

Partneri ÚFP