Loading...

„MFK“ vs. „FK“ – prechod záväzkov v prípade právno-organizačných zmien v kluboch?

Hoci Ján Zápotoka nie je členom Únie futbalových profesionálov, tak si zaslúži obdiv celej komunity profesionálnych futbalistov. Nezmieril sa so skutočnosťou, že svoje pohľadávky na mzdu a prémie ešte z roku 2011 nemá dodnes vyplatené, predovšetkým z dôvodu, že klub „MFK Dubnica a.s.“ skončil v konkurze bez majetku na vyrovnanie záväzkov.

Keďže v roku 2017 SFZ „potichu“ schválil právno-organizačné zmeny v tomto klube a nástupnícka spoločnosť „FK Dubnica s.r.o.“ nadobudla práva súťaženia bez predloženia akýchkoľvek záruk za úhradu záväzkov pôvodnej spoločnosti „MFK“ v konkurze. Disciplinárna komisia SFZ následne nevidela disciplinárne porušenie povinnosti nového klubu „FK“ v tom, že neuhradil záväzky starého klubu „MFK“ voči Jánovi Zápotokovi.

Právny zástupca hráča Peter Lukášek podal v jeho mene návrh na Komoru SFZ pre riešenie sporov na začatie konania proti novému klubu „FK“, v ktorom uvádza, že na podobné prípady je potrebné aplikovať judikatúru FIFA DRC a Športového arbitrážneho súdu. Z nej jednoznačne vyplýva, že ak je úmyslom nového klubu ponechať si identitu, značku a dobré meno pôvodného klubu, tak v prostredí futbalu to predstavuje prechod záväzkov na nový klub a tento je povinný ich uhradiť.

Veríme, že Komora SFZ sa povznesie nad suchý formalizmus civilného práva a bude aplikovať medzinárodný štandard prechodu záväzkov v rámci futbalových klubov.

Partneri ÚFP