Loading...

Ako zabrániť prípadom ako je FK Senica? SFZ ignoruje návrhy hráčov

Vlastnícka nestabilita a finančné problémy v klube najvyššej futbalovej súťaže FK Senica eskalujú až tak, že v médiách sa tento stav prirovnáva k novodobému otroctvu. Ide o systémové zlyhanie SFZ a ÚLK, ktorému mohli zabrániť alebo aspoň zmierniť následky, ak by počúvali hráčov a implementovali systémové opatenia, ktoré im navrhovali zástupcovia hráčskej asociácie (Únie futbalových profesionálov).

Situácia v FK Senica

Do pozornosti verejnosti sa FK Senica dostala tým, že počas rozbehnutej sezóny malo dôjsť k zmene vlastníka, ktorá poznačila všetky vzťahy vo vnútri klubu. Venezuelským vlastníkom vyschla studnička s financiami. Od októbra minulého roka si prestali plniť svoje finančné záväzky voči hráčom a členom realizačného tímu. Tento stav sa mal napraviť vstupom nového vlastníka do klubu. Ten bol síce oznámený už na konci roka 2019, ale do dnešného dňa sa nezrealizoval.

Opakujúce sa problémy

Hromadné neplatenie mzdy sa v slovenskom futbale každoročne opakuje. Aktuálny prípad FK Senica dokonale ilustruje neschopnosť Slovenského futbalového zväzu a Únie ligových klubov garantovať kvalitu a profesionálnu úroveň slovenskej ligy a zároveň efektívne chrániť práva slabších subjektov (hráčov, trénerov, členov realizačného tímu).

Omeškanie, periodické neplatenie miezd hráčov a nemajetnosti klubov nie sú síce rozsiahle javy naprieč futbalovou mapou, ale ide o javy, ktoré sa pravidelne opakujú. Majú vplyv nie len na hráčov, ale aj kvalitu a imidž ligy. Kluby ako FK Senica, FC Nitra, Tatran Prešov, FK Poprad a iné sa za obdobie ostatných sezón ocitli v pozícii, kedy buď dlhodobo alebo opakovane neboli schopné plniť svoje záväzky počas prebiehajúcej sezóny. No a kluby ako FK Dukla Banská Bystrica, MFK Dubnica, VSS Košice boli na tom ešte o poznanie horšie, nakoľko počas prebiehajúcich sezón zbankrotovali.

Chýbajúce záruky

Ako inak sa dá vnímať to, že SFZ do svojich predpisov neprijal žiadny systém účinnej ochrany pred nemajetnosťou klubov, ani systém zabezpečenia úhrady základným miezd hráčov. Už na jeseň roku 2018 Únia futbalových profesionálov pod vedením Jána Muchu navrhla, aby SFZ prijal účinnejší systém zábezpeky na vyplatenie miezd hráčov. Existujúci systém sa ukázal ako nedostatočný. Aj dnes stále platí stav, že klub skladá na účet SFZ zábezpeku vo výške 30 000 EUR (najvyššia súťaž), resp. 10 000 EUR (druhá liga), ktorá má slúžiť na pokrytie miezd hráča v prípade, ak ich klub nevyplatí. Zábezpeka v uvedených výškach je, samozrejme, nedostatočná. V lepších prípadoch (menších klubov) pokrýva mzdy celého mužstva maximálne za jeden mesiac. Ak teda kluby meškajú s výplatou troch a viac miezd, tak zábezpeka uspokojí nároky tak nanajvýš z jednej tretiny.

ÚFP upozornila SFZ aj ÚLK, že ak má byť zábezpeka účinným nástrojom zabezpečenia miezd, tak nesmie byť vymedzená ako fixná suma, ale percentuálna suma naviazaná na objem ročnej mzdy konkrétneho klubu, pretože výška (objem) mzdy každého klubu je rozdielny. ÚFP navrhla, aby takáto zábezpeka mohla byť nahradená bankovou zárukou. Na bankovej záruke sa jasne preukáže ekonomická stabilita jednotlivých klubov a ich schopnosť plniť záväzky. Každá banka si veľmi dobre rozmyslí, či poskytne bankovú záruku napríklad klubu ako FK Senica s neistým vlastníckym a ekonomickým pozadím. SFZ na takýto vecný návrh hráčom oznámil, že kluby sa s týmto návrhom nestotožnili.

Nedostatočný licenčný systém

V decembri 2019 ÚFP opätovne upozornila SFZ, že ani z hľadiska licenčných podmienok platných pre účasť v súťažiach nevyžaduje dostatočné záruky na plnenie záväzkov klubov počas sezóny. SFZ na petíciu podpísanú viac ako 300 profesionálnymi hráčmi vecne nijako nereagoval ani neprijal žiadne opatrenia.

ÚFP v lete roku 2018 navrhla SFZ a ÚLK systémové riešenie v podobe zrýchleného konania bez doručovania návrhu klubu s možnosťou vydania platobného rozkazu zo strany Komory pre riešenie sporov, ak hráč preukáže, že ide o omeškanie s vyplatením základnej mzdy. Platobný rozkaz by mala Komora vydať v krátkej lehote a nadobúdal by právoplatnosť, ak by klub nepodal voči nemu odpor. SFZ aj tento vecný návrh ÚFP odmietol a do dnešného dňa neprišiel so žiadnou úpravou, ktorá by zrýchlila rozhodovací proces.

Partneri ÚFP