Loading...

Zástupcovia hráčov v Komore SFZ pre riešenie sporov sa vzdali svojich funkcií

V piatok 25. septembra 2020 prebehla v Poprade Konferencia SFZ. Štyria členovia Komory pre riešenie sporov, ktorí boli zvolení ako zástupcovia hráčov, sa na nej rozhodli vzdať členstva v tomto orgáne. Renata Munková, Tomáš Gábriš, Juraj Bugala a Peter Lukášek oznámili svoje rozhodnutie listom prezidentovi a generálnemu sekretárovi SFZ. Vyberáme z neho zdôvodnenie ich rozhodnutia:

„K rozhodnutiu o vzdaní sa funkcie sme dospeli po starostlivom uvážení všetkých okolností týkajúcich sa kreovania tohto orgánu, jeho súčasného dočasného vedenia, postupu orgánov SFZ voči členom Komory zvolených za hráčov, ako aj v súvislosti s vyhlásením volieb predsedu a podpredsedu Komory bez akejkoľvek participácie hráčov ako individuálnych členov SFZ.

Uvádzame, že záväzky SFZ vyplývajúce z predpisov UEFA a FIFA vzťahujúce sa na vytvorenie nezávislej a nestrannej Komory založené na dodržaní princípu parity nie sú do dnešného dňa rešpektované, hoci bol na túto skutočnosť SFZ opakovane upozorňovaný zo strany medzinárodných a národných záujmových skupín (FIFA, UEFA, FIFPRO, ÚFP).

Uvádzame, že zdanlivý rozpor so zákonom o športe, ktorým SFZ argumentoval nemožnosť vyhovieť pravidlám FIFA a UEFA, sme navrhli odstrániť jednoduchou úpravou Stanov SFZ, ktorá je predpokladom na úpravu Poriadku Komory SFZ pre riešenie sporov a nastavenie systému volieb členov Komory vrátane predsedu a podpredsedu v súlade s princípom parity medzi profesionálnymi klubmi a profesionálnymi hráčmi.

Uvádzame, že najnovšie návrhy kandidátov na predsedu a podpredsedu Komory, ktoré sú totožné s osobami dočasne poverenými vedením Komory nie sú návrhmi a konsenzom záujmových skupín profesionálnych klubov a profesionálnych hráčov, ale výlučne návrhmi členov VV SFZ, ktorých záujem na zvolení predsedu a podpredsedu by mal byť neutrálny a zdržanlivý.

Vzdanie sa funkcie považujeme za krajné riešenie, ktorým poukazujeme na vážne nedostatky týkajúce sa Komory ako aj procesov, ktoré sa týkajú jej členov a záujmových skupín, pre ktoré má tento orgán na riešenie sporov slúžiť.“

Celé znenie listu nájdete tu.

Následne delegáti konferencie SFZ zvolili za predsedu tejto komory Jaroslava Čolláka (navrhli Ján Kováčik, Juraj Jánošík, Ladislav Gádoši, Richard Havrilla a Peter Sepeši) a za jej podpredsedníčku Žanetu Surmajovú (navrhol Peter Sepeši).

Partneri ÚFP