Loading...

Je hráč povinný nastúpiť za „farmu“ alebo len za oficiálny „B“ tím?

Na ÚFP sa tento týždeň obrátil mladý hráč, ktorý má uzatvorenú profesionálnu zmluvu s klubom najvyššej súťaže. Od hlavného trénera dostal ústny pokyn, aby nastúpil za „farmu“, tzn. družstvo, ktoré pôsobí v tretej najvyššej súťaži. Hráč pre obavy o zranenie tento pokyn odmietol, na čo prišla reakcia klubu.

Klub písomne upozornil hráča na skutočnosť, že sa mal dopustiť porušenia povinnosti rešpektovať pokyny predstaviteľov klubu (vrátane trénera). V dôsledku odmietnutia nastúpiť za „farmu“, s ktorou má klub uzatvorenú Dohodu o striedavom štarte, informoval hráča, že v prípade opätovného porušenia tejto povinnosti bude mať klub právo profesionálnu zmluvu vypovedať. Zároveň klub uložil hráčovi finančnú sankciu v podobe krátenia mzdy o 30 % na dobu niekoľko mesiacov.

„Farmárske“ družstvo nie je oficiálnym „B“ družstvom klubu, ÚFP zaslala klubu odpoveď v mene hráča, ktorej dôležité časti vám prinášame pre prípad, že by ste sa ocitli v rovnakej situácii:

Keďže hráč nie je zmluvnou stranou dohody o striedavom štarte medzi klubom a farmou, tak nie je jeho povinnosťou akýmkoľvek spôsobom participovať na tréningovom, či súťažnom procese tohto farmárskeho klubu. Akékoľvek pokyny zástupcu klubu, najmä hlavného trénera, môžu byť vykonávané len v medziach uzatvorenej zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a príslušných predpisov a nemôžu nad ich rámec jednostranne vytvárať akékoľvek povinnosti, ktoré by bol hráč povinný plniť.

Pokyn trénera alebo akejkoľvek inej osoby v oficiálnej kapacite vystupujúcej v mene klubu, ktorého obsahom je pokyn zúčastňovať sa súťažného procesu inej organizácie, s ktorou nemá hráč uzatvorený akýkoľvek zmluvný vzťah, je nulitný a nevytvára žiadne právne účinky vo vzťahu medzi hráčom a klubom.

Pre zhrnutie uvádzame, že ak farmárske družstvo nie je oficiálnym „B“ družstvom klubu, tzn., že ide o iný klub/organizáciu, tak hráč nemá povinnosť akceptovať pokyny zástupcov klubu zúčastňovať sa tréningov alebo súťažných stretnutí farmárskeho družstva. Ich odmietnutie nie je možné považovať za porušenie zmluvy. Hráč sa môže dobrovoľne rozhodnúť súhlasiť s takýmto pokynom, pričom ÚFP v takom prípade odporúča hráčom požadovať od materského klubu vyhlásenia a záruky o prevzatí zodpovednosti za prípadnú ujmu spôsobenú pri výkone športu v prospech farmárskeho družstva.

Partneri ÚFP