Loading...

Prihláška

Odoslaním tejto prihlášky potvrdzujem, že som sa oboznámil so stanovami Únie futbalových profesionálov, súhlasím s nimi a mám záujem stať sa jej riadnym členom. Takisto vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a presné. Členský príspevok na jeden kalendárny rok je 40,- EUR. Súhlasím so zaradením vyššie uvedených osobných údajov do zoznamu členov združenia s tým, že tieto údaje môžu byť sprístupnené ďalším športovým organizáciám a partnerom združenia a ďalej súhlasím, aby mi na uvedenú e-mailovú adresu boli zasielané oznámenia o činnosti a akciách Únie a tiež oznámené aj ponuky jej partnerov. Taktiež týmto udeľujem ÚFP súhlas a splnomocnenie k ochrane mojich záujmov a práv v oblasti ochrany osobnosti a zhodnocovanie mojich osobnostných práv a ďalej ku všetkým krokom s tým súvisiacim. Beriem na vedomie, že tento súhlas je udeľovaný bezodplatne a osobnostné práva budú spravované kolektívne s právami ostatných členov ÚFP. Vyplnením osobných údajov na tejto prihláške udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelil/a/.
Partneri ÚFP