Loading...

Aj hráči majú svoje práva: Ako ich neporušiť?

Únia futbalových profesionálov sa v posledných týždňoch opakovane stretla s prípadmi, pri ktorých kluby porušovali základné práva hráčov. ÚFP považuje za dôležité zdôrazniť, že medzi základné práva každého hráča patrí právo zúčastňovať sa všetkých aktivít, ktoré sú dostupné ostatným členom tímu, právo mať možnosť uchádzať sa o miesto v zostave pre oficiálne zápasy a v neposlednom rade právo hráča vykonávať prípravu a tréning ako člen tímu spolu s ostatnými hráčmi.

Preradenie hráča na individuálny tréning na základe subjektívnych dôvodov, napr. fyzickej nepripravenosti alebo nadváhy, bez preukázania konkrétnych a objektívnych ukazovateľov, ktoré by preukazovali porušenie povinností zo strany hráča, predstavuje porušenie zmluvy zo strany klubu. Takéto dôvody nie je možné v zmysle príslušnej judikatúry Komory pre riešenie sporov FIFA a Športového arbitrážneho súdu (CAS) považovať za oprávnený dôvod na akýkoľvek postih na právach profesionálneho hráča.

Únia futbalových profesionálov v minulosti opakovane upozorňovala, že ustanovenia predpisov týkajúce sa „striedavého štartu“ hráčov sú v priamom rozpore s ustanoveniami FIFA vo vzťahu k oprávnenému štartu hráča a navrhovala ich odstránenie z predpisov SFZ. Akýkoľvek pokyn na výkon činnosti (či už zápas alebo tréning) v prospech iného klubu, s ktorým hráč nemá uzatvorený žiadny zmluvný vzťah, je pokynom nevyvolávajúcim žiadne právne účinky. Presahuje totiž akékoľvek oprávnenia klubu nad rámec zmluvy alebo ustanovení zákona, či iných predpisov.

Z uvedených dôvodov Únia futbalových profesionálov osloví Úniu ligových klubov a Slovenský futbalový zväz s cieľom zaviesť novú štandardnú zmluvu povinnú pre všetky profesionálne kluby a hráčov pôsobiacich na Slovensku. Jej prijatie by pomohlo obom zmluvným stranám jednoznačne zadefinovať ich práva a povinnosti a zosúladiť ich s predpismi FIFA a ustálenou judikatúrou Komory pre riešenie sporov FIFA, Športového arbitrážneho súdu (CAS) a národnou legislatívou.

Únia futbalových profesionálov verí, že kluby budú rešpektovať zmluvy, ktoré majú uzatvorené s hráčmi a v budúcnosti sa vyvarujú akéhokoľvek konania, ktoré by porušovalo základné práva hráčov.

Partneri ÚFP