Loading...

Blížia sa voľby členov Komory SFZ pre riešenie sporov

Volebná komisia SFZ vyhlásila doplňujúce voľby na neobsadené funkcie členov Komory SFZ pre riešenie sporov. Konať sa budú v termíne od 00:01 hod. dňa 30.11.2020, do 23:59 hod., dňa 13.12.2020. Jednotlivé záujmové skupiny budú voliť kandidátov na nasledovné pozície:

3 členov Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcov profesionálnych hráčov

1 člena Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcu amatérskych hráčov

1 člena Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcu amatérskych klubov

Únia futbalových profesionálov považuje za mimoriadne dôležité zabezpečiť spravodlivú a nestrannú realizáciu práv profesionálnych hráčov na zastúpenie v orgánoch SFZ. Cieľom je prispieť k vytvoreniu nezávislého orgánu pre rozhodovanie sporov vo futbalovej rodine.

ÚFP sa preto rozhodla vyjadriť v týchto voľbách podporu nasledovným kandidátom na členov Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcov profesionálnych hráčov

Peter Lukášek – športový právnik, ktorý spolupracuje s ÚFP od jej vzniku

„S ohľadom na moje každodenné venovanie sa športovo-právnym otázkam a s ohľadom na moje praktické vedomosti pri rozhodovaní športovo-právnych sporov som presvedčený, že spĺňam predpoklady na člena orgánu pre riešenie sporov. Zároveň je v mojom osobnom záujme prispieť k vytvoreniu nezávislého orgánu pre rozhodovanie sporov vo futbalovej rodine, ktorého kvalita rozhodnutí uspokojí požiadavku na profesionalizáciu činností všetkých záujmových skupín pôsobiacich vo futbalovom hnutí.“

Miroslav Viazanko – bývalý profesionálny hráč, člen dozornej rady ÚFP

„Z pozície dlhoročného aktívneho profesionálneho hráča som sa stretával s problémami hráčov a klubov, či už vo vzťahu k neuhradeným mzdám, individuálnym tréningom, výpovediam, hromadnému neplateniu a podobne. Ako hráč som ukončil profesionálnu kariéru, ale naďalej chcem vo futbale pôsobiť a pomáhať zlepšovať prostredie pre jeho výkon“

Branislav Bolech – generálny sekretár ÚFP, ktorý sa podieľa na fungovaní hráčskej asociácie od jej vzniku

„V mojej súčasnej pozícii som mal možnosť oboznámiť s rôznymi druhmi sporov, v ktorých sa profesionálni hráči môžu ocitnúť. Keďže túto oblasť považujem za mimoriadne dôležitú, rozhodol som sa rozšíriť si v nej odborné vzdelanie. V súčasnosti som študentom postgraduálneho štúdia na Instituto Superior de Derecho y Economía v Madride, ktoré je zamerané ma medzinárodné športové právo. Verím, že vďaka mojim doterajším skúsenostiam z pôsobenia v hráčskej asociácii a vedomostiam nadobudnutým počas štúdia a športovej praxe, som vhodným kandidátom na túto pozíciu.“

Michael Válek – advokátsky koncipient

„V rokoch 2018 až 2019 som pôsobil ako tajomník v rámci Komory SFZ pre riešenie sporov, pričom sledovanie rozhodovacej činnosti v rámci tohto orgánu je mojou súčasnou motiváciou posunúť svoju dovtedajšiu poznávaciu činnosť do činnosti praktickej.“

Vo voľbách člena Komory SFZ pre riešenie sporov – zástupcu amatérskych hráčov vyjadruje ÚFP svoju podporu nasledovnému kandidátovi:

Vojtech Milošovič – bývalý profesionálny hráč, konzultant v oblasti ochrany osobných údajov

„Vzhľadom na moje vzdelanie ma táto oblasť prirodzene zaujímala a vždy som sa snažil pomôcť aj svojim spoluhráčom či svojmu futbalovému klubu pri riešení rôznych právnych problémov. Po skončení štúdia som okrem kariéry profesionálneho športovca začal rozvíjať aj svoje právne vzdelanie. Spojenie športu a práva bolo počas celej mojej kariéry mojím cieľom.“

Životopisy a motivančné listy všetkých kandidátov nájdete tu.

Partneri ÚFP