Loading...

Voľby členov predsedníctva a dozornej rady ÚFP

Únia futbalových profesionálov v súlade so svojimi stanovami vyhlasuje voľby členov predsedníctva a dozornej rady. Prebiehajú elektornicky v termíne od 13. októbra 2023 do 10. novembra 2023.

Predsedníctvo má sedem členov nasledovne: prezident, viceprezident, hospodár a štyria členovia. Členov predsedníctva, vrátane prezidenta, volí a odvoláva valné zhromaždenie. Jeho členom sa môže stať každý člen ÚFP, ktorého zvolí valné zhromaždenie. Volebné obdobie zvoleného predsedníctva je dva roky (s výnimkou prezidenta, ktorého funkčné obdobie je štyri roky), pričom volebné obdobie zaniká až zvolením nového predsedníctva na ďalšie volebné obdobie.

Dozorná rada má troch členov. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie. Jeho členom sa môže stať každý člen ÚFP, ktorého zvolí valné zhromaždenie. Volebné obdobie zvolenej dozornej rady je dva roky, pričom volebné obdobie zaniká až zvolením novej dozornej rady na ďalšie volebné obdobie. Členovia dozornej rady majú právo zúčastňovať sa zasadnutí predsedníctva s poradným hlasom.

Každý člen ÚFP má právo zapojiť sa do volieb. Pri každom navrhovanom kandidátovi môže hlasovať za, proti alebo sa zdržať hlasovania. Do funkcie budú zvolení tí kandidáti, ktorí získajú nadpolovičnú väčšinu hlasov. Všetci členovia Únie futbalových profesionálov obdržali na svoju mailovú adresu hlasovací link spolu s pokynmi k voľbám. V prípade, že by niektorý z členov neobdržal takýto mail alebo zmenil mailovú adresu, môže sa obrátiť na ÚFP mailom na info@ufp.sk a následne mu bude link zaslaný na aktuálnu mailovú adresu.

ÚFP ďakuje všetkým členom a členkám, ktorí sa zapoja do volieb. Individuálny hlas je ľahké ignorovať, ale kolektívny nie. Vstupom do únie ste sa stávate súčasťou niečoho väčšieho. Staráme sa o to, aby hlas hráčov bolo počuť.

Partneri ÚFP