Loading...

Stanovisko ÚFP ku komuniké zo zasadnutia VV SFZ z 24.09.2019

SFZ uverejnil na svojej webovej stránke komuniké z mimoriadneho zasadnutia VV SFZ z 24.09.2019, na ktorom sa zúčastnil aj prezident ÚFP. Jeho jediným bodom v zmysle zápisnice z VV SFZ z 05.09.2019 mal byť „komunikácia a vzťah medzi SFZ a ÚFP“ a deklarovaným cieľom „týmto zasadnutím zároveň vytvoriť priestor na vzájomné vysvetlenie stanovísk uvádzaných v doterajšej komunikácii medzi SFZ a ÚFP“.

Predsedníctvo ÚFP konštatujeme, že predmetné mimoriadne zasadnutie nesplnilo svoj deklarovaný cieľ, nakoľko namiesto konštruktívneho dialógu zo strany predstaviteľov VV SFZ o nevysvetlených tvrdeniach prezidenta SFZ uvádzaných v jednotlivých komunikáciách sa VV SFZ uchýlil k nepodloženej demonštrácii svojho postavenia na úkor práv profesionálnych hráčov, ktorých reprezentuje ÚFP.

K jednotlivým bodom komuniké si dovoľujeme uviesť nasledovné stanovisko Predsedníctva ÚFP:

1. Predsedníctvo ÚFP berie na vedomie komuniké SFZ po zasadnutí VV SFZ 24.9.2019 a zároveň konštatuje, že prezident SFZ na zasadnutí VV SFZ opätovne nevysvetlil žiadny z nepravdivých výrokov z listu dňa 13.08.2019;

2. Predsedníctvo ÚFP vyzýva SFZ, aby rešpektoval odporúčania FIFA zo záverov z osobných návštev z roku 2019 a roku 2017, najmä princíp parity a konsenzu záujmových skupín pri kreovaní Komory SFZ pre riešenie sporov;

3. Predsedníctvo ÚFP oceňuje výrok, že SFZ má záujem postarať sa o všetky záujmové skupiny vrátane hráčov a o vyváženosť vzťahov. Opätovne preto vyzýva na vysvetlenie, prečo hráči alebo zástupcovia ÚFP nedostali na pripomienkovanie vypracovanú novelu RaPP, prečo žiaden hráč alebo zástupca ÚFP nebol v pracovnej skupine SFZ, prečo dočasne poverené vedenie Komory SFZ pre riešenie sporov bolo zvolené bez podpory zo strany hráčov;

4. Predsedníctvo ÚFP odsudzuje opätovné nepodložené výzvy VV SFZ aby ÚFP „zosúladilo svoju činnosť so štandardami FIFPro, podľa ktorých má byť asociácia nezávislá od sprostredkovateľov“ obzvlášť za situácie, kedy prezident SFZ priamo na zasadnutí obdržal potvrdenie zo strany FIFPro, v ktorom FIFPro uvádza „že nerozumie, prečo a na akom základe SFZ tvrdí, že došlo k porušeniu predpisov FIFPro“. Predsedníctvo ÚFP preto opätovne vyzýva prezidenta SFZ na vysvetlenie skutkových tvrdení poškodzujúcich dobré meno ÚFP vo vzťahu k porušovaniu predpisov FIFPro;

5. Predsedníctvo ÚFP vyzýva prezidenta SFZ, aby upustil od vytvárania nepriateľskej atmosféry medzi SFZ aÚFP vydávaním jednostranných ultimát o prerušení akejkoľvek komunikácie s ÚFP, nerozosielal komunikáciu s nepravdivými výrokmi všetkým členom ÚFP a preukázal svoje tvrdenia, aby pri pochybeniach aparátu SFZ pri nevyváženom prístupe k profesionálnym hráčom vyvodil zodpovednosť dovnútra SFZ namiesto neobhájiteľného zavádzania a nerešpektovania strešnej organizácie FIFA, ktorej je SFZ členom;

6. Predsedníctvo ÚFP považuje výzvu VV SFZ na rešpektovanie Stanov SFZ, orgánov SFZ a rozhodnutí najvyšších orgánov SFZ a upustenie od nátlakových akcií za bezpredmetnú z dôvodu, že ÚFP nie je ako organizácia členom SFZ, preto predmetnú povinnosť nemá a naopak členovia ÚFP, ktorí sú zároveň členmi SFZ túto povinnosť plnia. Prezident SFZ ani VV SFZ neuviedli žiaden konkrétny príklad kedy došlo k porušeniu takejto povinnosti ani bližšie nevysvetlili čo považujú za nátlakovú formu komunikácie. Predsedníctvo ÚFP striktne odmieta, že dožadovanie sa rešpektovania práv hráčov, ktoré sú im garantované právnymi predpismi a predpismi, ktoré je SFZ povinný rešpektovať, predstavuje nátlakovú komunikáciu a bude naďalej presadzovať právo profesionálnych hráčov spolupodieľať sa na rozhodovaní o ich právach v rámci SFZ;

7. Predsedníctvo ÚFP na záver vníma pokyn VV SFZ na podanie podnetu na LPaEK SFZ proti zástupcom ÚFP za konanie, ktoré je v protiklade k zamýšľaným a deklarovaným cieľom zvolaného mimoriadneho zasadnutia VV SFZ. ÚFP a jej zástupcovia boli a naďalej sú pripravení venovať sa vecnej debate o odborných otázkach, ak sa SFZ hlási k rešpektovaniu práva hráčov spolurozhodovať o otázkach fungovania SFZ.

Partneri ÚFP