Loading...

Ako znížiť riziko šírenia Coronavírusu: Užitočné odporúčania pre hráčov

Medzinárodná hráčska asociácia FIFPro vydala v spolupráci so švajčiarskou hráčskou asociáciou SAFP odporúčania pre hráčov, ktorých cieľom je zabrániť šíreniu Coronavírusu:

1) Nepite počas tréningov alebo zápasov zo spoločných fliaš na vodu. Používajte vlastnú označenú fľašu a nevymieňajte si žiadne predmety (uteráky, župany, atď.) s ostatnými hráčmi

2) Nekonzumujte jedlo v šatni.

3) Uchovávajte osobné veci a oblečenie vo vašej taške, neukladajte si ich do spoločných priestorov.

4) Zahadzujte papierové vreckovky alebo iný použitý materiál ako náplaste, bandáže a pod. do určených uzatvárateľných nádob na odpad.

5) Dôkladne si umývajte ruky tak často ako je to možné: Umývanie rúk a dezinfekcia sú nevyhnutné na prevenciu infekcií. Umývajte si ruky mydlom a vodou aspoň po dobu 20 sekúnd a dôkladne si ich vysušte s jednorazovými papierovými utierkami. Ak nemáte k dispozícii vodu a mydlo, môžete použiť dezinfekčné prostriedky s obsahom aspoň 60% alkoholu.

6) Pri používaní toalety sa jej nedotýkajte holou rukou pred ani po umytí rúk, pri splachovaní sa toalety dotýkajte jednorazovými vreckovkami.

7) Nedotýkajte sa očí, nosa ani úst s neumytými rukami.

8) Keď kašlete alebo kýchate, zakryte si ústa a nos vreckovkou – ideálne jednorazovou – alebo ohnutým lakťom, nikdy nie rukou.

9) Hráči, ktorí preukazujú zrejmé príznaky respiračnej infekcie alebo majú horúčku pred, počas alebo po tréningu, musia okamžite opustiť zvyšok tímu a pokiaľ je to možné izolovať sa. Zároveň o tom musia informovať klubového doktora, ktorý v prípade, že to bude potrebné, podnikne ďalšie kroky.

10) V prípade, že ste prišli vy alebo vaši rodinní príslušníci do styku s osobou pozitívne testovanou na Koronavírus, alebo osobou, ktorá sa vrátila z rizikových oblastí alebo z karantény, alebo ste sami boli v rizikových oblastiach, informujte o tom spoluhráčov a zástupcov klubu.

Manuál ochrany športovca

______________________________________________________________________

1) Do not drink from the same water bottle during the game or training, but always use a personalised water bottle and do not exchange other items (towels, bathrobes, etc.) with other players.

2) Avoid eating food in the changing room.

3) Keep your personal items and clothes in your bag and avoid leaving them exposed in the changing rooms or in the communal baskets.

4) Throw paper handkerchiefs or other used materials like plasters, bandages etc. immediately into the appropriate lockable containers.

5) Wash your hands thoroughly as often as possible: hand washing and disinfection are essential to prevent infections. Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds and then dry them with a disposable towel after rinsing them thoroughly; if soap and water are not available, you can also use a hand disinfectant based on 60% alcohol.

6) When using ordinary toilets you should not touch the tap before and after washing your hands, but use disposable towels to open and close the tap.

7) Do not touch your eyes, nose or mouth with unwashed hands.

8) Cover your mouth and nose with a handkerchief – preferably a disposable handkerchief – or with your arm but not with your hand if you have to cough or sneeze.

9) Players who show obvious symptoms of respiratory infection and/or fever before, during or after training must immediately leave the rest of the team – and isolate themselves if possible – and inform the club’s doctor, who will then – if there is any indication – take further steps.

10) Inform the team players and the club officials if there has been any contact, either personally or within the family, with persons who have returned from risk areas or quarantine or have been quarantined or tested positive or if you have been in a risk area yourself.

zdroj: fifpro.org

Partneri ÚFP