Loading...

Pre pandémiu nemožno hráčom rušiť zmluvy či krátiť plat

Na základe analýzy existujúceho právneho a faktického stavu, ako aj v súvislosti s výsledkami komparatívneho prieskumu v krajinách členských asociácií, ktoré sú členmi FIFPRO, si dovoľujeme sprostredkovať stanovisko s odpoveďami na aktuálne otázky týkajúce sa obmedzení v súvislosti s pandémiou COVID-19.

1. Jednostranné skončenie zmluvy
– právny poriadok Slovenskej republiky, ani špecifické ustanovenia interných predpisov SFZ neumožňujú platné jednostranné skončenie zmluvy zo strany klubu alebo hráča z dôvodov súčasných obmedzení v dôsledku pandémie koronavírusu.

2. Jednostranné zníženie alebo zrušenie vyplácania mzdy
– právny poriadok Slovenskej republiky, ani špecifické ustanovenia interných predpisov SFZ neumožňujú platné jednostranné zníženie mzdy alebo zánik povinnosti klubu vyplácať mzdu z dôvodov súčasných obmedzení v dôsledku pandémie koronavírusu.

3. Omeškanie s vyplatením mzdy
– plnenie (poskytovať mzdu a plniť ostatné povinnosti zo zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu) je možné aj za predpokladu, ak ho možno uskutočniť aj za sťažených podmienok, s väčšími nákladmi alebo až po dojednanom čase (§ 575, ods. 2 Občianskeho zákonníka), tzn., že k omeškaniu s vyplatením mzdy môže dôjsť a bude sa naďalej spravovať podľa bežných ustanovení o omeškaní dlžníka a k tomu prislúchajúcej zodpovednosti klubu, vrátane možnosti hráča jednostranne ukončiť zmluvu.

V prípade, ak klub voči vám postupuje v rozpore s uvedenými informáciami, neváhajte, prosím, kontaktovať ÚFP prostredníctvom všeobecnej emailovej adresy info@ufp.sk alebo prostredníctvom právneho oddelenie ÚFP pravnik@ufp.sk alebo prostredníctvom priamych telefonických kontaktov uvedených na stránke www.ufp.sk.

Celé znenie oficiálneho stanoviska.

Partneri ÚFP