Loading...

Stanovisko ÚFP k situácii v FC Nitra

Situácia v FC Nitra je naďalej komplikovaná, klub si dlhodobo neplní svoje záväzky voči svojim hráčom. Siedmi z nich, členovia Únie futbalových profesionálov (ÚFP), sa obrátili na klub s predžalobnou výzvou o vyrovnanie podlžností.

ÚFP je dlhodobo zainteresovaná v situácii v FC Nitra, svojim členom kvalifikovane radí ako postupovať, pomáha s komunikáciou a postupom voči neustálym pochybeniam a porušeniam zo strany klubu. ÚFP má stále nádej, že sa ju podarí vyriešiť vo futbalovej rodine a vyzýva FC Nitra, aby upustil od protiprávneho konania voči svojim hráčom a zamestnancom. Preto zatiaľ nikto z hráčov nepodal trestné oznámenie. Klub však dlhodobo nevypláca hráčom mzdu, na základe čoho by orgány činné v trestnom konaní už len z medializovaných informácií mohli konať a preveriť, či nejde o trestný čin.

Klub dostal od hráčov výzvu na vyplatenie chýbajúcich výplat. Ak to do desiatich dní neurobí, hráči majú právo jednostranne ukončiť zmluvy a žiadať uhradenie dlhu, kompenzáciu za porušenie zmluvy a športové sankcie pre klub.

Dovtedy sú hráči povinní zmluvu rešpektovať. To isté platí aj pre zahraničných hráčov, ktorým klub nevyplatil mzdu za dva mesiace. Preto poslali klubu výzvu s lehotou 15 dní na úhradu. Reakciou klubu bolo jednostranné zníženie mzdy o 50 % pre nemeckých hráčov. Ako dôvod im bolo uvedené, že na Slovensku je „núdzový stav“. Napriek tomu, že tréningový a zápasový proces nie je nijako núdzovým stavom ovplyvnený.

Hráči majú podpísané zmluvy s FC Nitra akciovou spoločnosťou. Z ich pohľadu nie je podstatné, kto do klubu vkladá peniaze, kto je investorom. Prevod vlastníctva klubu by nemal nijako ovplyvňovať plnenie základných povinností klubu a štandard vzťahov s hráčmi. Napriek tomu sa tak v tomto prípade deje. Klub nerešpektuje základné ľudské práva hráčov na zastúpenie záujmovou organizáciou, za čo medzinárodná hráčska asociácia FIFPro iniciovala na úrovni FIFA disciplinárne konanie. Dlhodobo nevypláca hráčom mzdu, ukladá hráčom účelové pokuty, ktoré sa v pracovnoprávnych vzťahoch považujú za neplatné. Tejto situácii nijako nepomáha ani chýbajúca účinná a efektívna ingerencia zo strany Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a Únie ligových klubov (ÚLK), ktorá súťaž riadi.

V zahraničí by sa to nemohlo diať. Ak by klub nemal zabezpečený rozpočet na vykrytie sezóny, okamžite by zasadol ligový orgán a vylúčil by ho zo súťaže. Ide o vážny problém, ktorý by mal riešiť ten, kto riadi a kontroluje súťaž.

Licenčné konanie predpokladá, že klub má vykrytý rozpočet a bude mať financie, aby dlhodobo udržal súťaž a riadne a včas plnil svoje záväzky voči zamestnancom. Chýba však okamžitý efektívny mechanizmus ochrany integrity súťaže v prípadoch kedy je zrejmé, že klub zlyháva v plnení svojich povinností.

Príklad si môžeme vziať z vyspelých líg. V nich sa o tom, kto bude majiteľom klubu a za akých podmienok, rozhoduje aj v rámci kolektívneho orgánu. Na Slovensku to je ÚLK, ktorá združuje kluby. Mali by existovať pravidlá, normy o spôsobe a podmienkach, za ktorých kluby najvyššej súťaže „prijmú medzi seba“ nového vlastníka. Nejde totiž len o internú záležitosť klubu. V hre je regulárnosť prebiehajúcich súťaží, ale aj hodnota ligy ako komerčného produktu.

Prvým krokom k vyriešeniu tejto situácie je pomenovať a akceptovať na všetkých úrovniach riadenia vo futbale, že existuje problém s plnením licenčných kritérií a úhradou záväzkov.

S neuhrádzaním miezd sa v ÚFP stretávame pravidelne každý rok. Záväzky si nesplnili okrem Nitry ani v Senici a ani v druholigových kluboch v Poprade a Dubnici. Podľa ÚFP minimálne v týchto kluboch nie sú splnené licenčné kritériá na účasť v súťaži, o čom sme informovali Licenčnú komisiu SFZ.

Partneri ÚFP